Language of document : ECLI:EU:F:2007:184

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU (druhého senátu)

25. října 2007

Věc F-71/05

Arcangelo Milella a Delfina Campanella

v.

Komise Evropských společenství

„Veřejná služba – Úředníci – Volby – Výbor zaměstnanců – Jmenování zástupců místní sekce výboru zaměstnanců Komise působícího v Lucemburku do ústředního výboru zaměstnanců Komise – Zásada celkového poměrného rozdělení podle volebních výsledků – Žaloba na neplatnost – Přípustnost“

Předmět: Žaloba, podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se A. Milella a D. Campanella domáhají zaprvé zrušení rozhodnutí generálního ředitele generálního ředitelství Komise pro personál a administrativu ze dne 18. dubna 2005, jímž se místní sekce výboru zaměstnanců Komise působícího v Lucemburku formálně vyzývá k tomu, aby při jmenování svých zástupců do ústředního výboru zaměstnanců Komise dodržovala „[p]okyny obsažené v tomto rozhodnutí“, zadruhé zrušení rozhodnutí téhož generálního ředitele ze dne 11. května 2005 potvrzujícího řádnost jmenování zástupců místní sekce v Lucemburku do ústředního výboru zaměstnanců provedených touto místní sekcí dne 26. dubna a 10. května 2005 a určení protiprávnosti rozhodnutí místní sekce v Lucemburku ze dne 26. dubna a 10. května 2005.

Rozhodnutí: Rozhodnutí generálního ředitele generálního ředitelství Komise pro personál a administrativu ze dne 18. dubna 2005 se zrušuje v rozsahu, v němž formálně vyzvalo místní sekci výboru zaměstnanců Komise působícího v Lucemburku k tomu, aby dodržovala „[p]okyny obsažené v tomto rozhodnutí“. Rozhodnutí generálního ředitele generálního ředitelství Komise pro personál a administrativu ze dne 11. května 2005 se zrušuje. Ve zbývající části se žaloba zamítá. Komisi se ukládá náhrada nákladů řízení.

Shrnutí

1.      Úředníci – Žaloba – Spor týkající se voleb do výboru zaměstnanců – Pravomoc soudu Společenství – Procesní rámec

(Služební řád, články 90 a 91)

2.      Úředníci – Žaloba – Spor týkající se voleb do výboru zaměstnanců – Právní zájem na podání žaloby – Způsobilost volit

(Služební řád, články 90 a 91)

3.      Úředníci – Žaloba – Akt nepříznivě zasahující do právního postavení – Pojem – Rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování mající za cíl zajištění řádnosti jmenování zástupců místní sekce výboru zaměstnanců Komise do ústředního výboru zaměstnanců tohoto orgánu

(Služební řád, články 90 a 91)

4.      Úředníci – Zastoupení – Výbor zaměstnanců – Volby – Jmenování zástupců místní sekce výboru zaměstnanců Komise do ústředního výboru zaměstnanců tohoto orgánu

(Služební řád, příloha II, článek 1)

1.      Soudy Společenství mají sice pravomoc k řešení sporů týkajících se voleb, pokud jde o jmenování členů výborů zaměstnanců na základě ustanovení služebního řádu upravujících žaloby úředníků, avšak tento soudní přezkum je vykonáván pouze v rámci žalob směřujících proti dotčenému orgánu týkajících se úkonů či opomenutí orgánu oprávněného ke jmenování, ohledně nichž je vykonáván přezkum, který tento orgán zajišťuje v dané věci.

(viz bod 42)

Odkazy:

Soudní dvůr: 29. září 1976, De Dapper a další v. Parlament, 54/75, Recueil, s. 1381, bod 24; 27. října 1987, Diezler a další v. HSV, 146/85 a 431/85, Recueil, s. 4283, bod 5

Soud prvního stupně: 24. září 1996, Marx Esser a Del Amo Martinez v. Parlament, T‑182/94, Recueil FP, s. I‑A‑411 a II‑1197, body 29 a 30

2.      Co se týče orgánů zastupujících úředníky, má každý volič zájem na tom, aby byli zástupci jeho organizace voleni za podmínek a na základě volebního systému, který je v souladu s ustanoveními služebního řádu, jimž podléhá volební postup v dané záležitosti. Ve sporu týkajícím se těchto orgánů úředník ze své způsobilosti volit odvozuje dostatečný zájem odůvodňující přípustnost jeho žaloby. K prokázání, že žalobce nejedná pouze v zájmu zákona nebo orgánu, postačuje jeho samotná způsobilost volit.

(viz bod 47)

Odkazy:

Soudní dvůr: výše uvedený rozsudek Diezler a další v. HSV, bod 9

Soud prvního stupně: 9. ledna 1996, Blanchard v. Komise, T‑368/94, Recueil, s. II‑41, body 35 a 37; 14. července 1998, Lebedef v. Komise, T‑192/96, Recueil FP, s. I‑A‑363 a II‑1047, bod 27; 22. listopadu 2005, Vanhellemont v. Komise, T‑396/03, Sb. VS s. I‑A‑355 a II‑1587, bod 29

3.      Rozhodnutí přijatá generálním ředitelem generálního ředitelství Komise pro personál a administrativu k zajištění řádnosti jmenování zástupců místní sekce výboru zaměstnanců Komise do ústředního výboru zaměstnanců tohoto orgánu spadají do rámce povinnosti, již má každý z orgánů, zajistit řádnost voleb do orgánů zastupujících zaměstnance, a představují tedy rozhodnutí, která mohou být přímo předmětem stížnosti.

(viz bod 54)

Odkazy:

Soudní dvůr: výše uvedený rozsudek De Dapper a další v. Parlament, bod 23

Soud prvního stupně: 8. března 1990, Maindiaux a další v. HSV, T‑28/89, Recueil, s. II‑59, bod 32; 14. července 1994, Grynberg a Hall v. Komise, T‑534/93, Recueil FP, s. I‑A‑183 a II‑595, bod 21; výše uvedený rozsudek Marx Esser a Del Amo Martinez v. Parlament, bod 34

4.      Je třeba zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování, jímž je vyvíjen nátlak na místní sekci výboru zaměstnanců Komise, aby jmenovala své zástupce do ústředního výboru zaměstnanců s použitím Hondtovy metody, zatímco právní úprava týkající se složení a činnosti výboru zaměstnanců Komise ponechává na uvážení každé místní sekce výboru zaměstnanců způsob, jakým jmenuje své zástupce, za předpokladu, že zvolená metoda je v souladu se zásadou celkového poměrného rozdělení podle volebních výsledků stanovenou v jejím čl. 14 posledním pododstavci.

Uvedený orgán tím totiž nesplnil svou povinnost zajistit úředníkům možnost, aby své zástupce jmenovali zcela svobodně, čímž překročil meze svého poslání zabraňovat pouze zjevným nesrovnalostem nebo je postihovat, přičemž se v projednávané věci jednalo o nesrovnalosti, ke kterým došlo v souvislosti s pravidlem celkového poměrného rozdělení.

Krom toho uvedený orgán tak porušil též ustanovení čl. 1 třetího pododstavce přílohy II služebního řádu, podle nějž stanovení způsobu jmenování členů místní sekce do ústředního výboru zaměstnanců přísluší pouze shromáždění úředníků orgánu činného v příslušném místě zaměstnání.

(viz body 70, 71, 75, 77 a 78)

Odkazy:

Soudní dvůr: výše uvedený rozsudek De Dapper a další v. Parlament, bod 22

Soud prvního stupně: výše uvedený rozsudek Maindiaux a další v. HSV, bod 32