Language of document : ECLI:EU:F:2007:184

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(toinen jaosto)

25 päivänä lokakuuta 2007

Asia F-71/05

Arcangelo Milella ja Delfina Campanella

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Vaalit – Henkilöstökomitea – Komission henkilöstökomitean Luxemburgin paikallisjaoston edustajien nimeäminen – Periaate, joka koskee äänten suhteellista kokonaisvaltaista jakautumista – Kumoamiskanne – Tutkittavaksi ottaminen

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Arcangelo Milella ja Delfina Campanella vaativat virkamiestuomioistuinta kumoamaan komission henkilöstöstä ja hallinnosta vastaavan pääosaston pääjohtajan 18.4.2005 tekemän päätöksen, jossa kehotettiin virallisesti komission henkilöstökomitean Luxemburgin paikallisjaostoa noudattamaan nimetessään edustajiaan komission henkilöstön keskuskomiteaan ”tässä päätöksessä esitettyjä seikkoja”, toiseksi saman pääjohtajan 11.5.2005 tekemän päätöksen, jossa vahvistettiin Luxemburgin paikalliskomitean 26.4. ja 10.5.2005 tekemien edustajien nimittämistä henkilöstön keskuskomiteaan koskevien päätösten sääntöjenmukaisuus, ja toteamaan Luxemburgin paikalliskomitean 26.4. ja 10.5.2005 tekemät päätökset lainvastaisiksi.

Ratkaisu: Euroopan yhteisöjen komission henkilöstöstä ja hallinnosta vastaavan pääosaston pääjohtajan 18.4.2005 tekemä päätös kumotaan niiltä osin kuin siinä kehotetaan Luxemburgissa toimivaa henkilöstökomiteaa noudattamaan ”tässä päätöksessä esitettyjä seikkoja”. Euroopan yhteisöjen komission henkilöstöstä ja hallinnosta vastaavan pääosaston pääjohtajan 11.5.2005 tekemä päätös kumotaan. Kanne hylätään muilta osin. Euroopan yhteisöjen komissio velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

1.      Henkilöstö – Kanne – Henkilöstökomitean vaaleihin liittyvät riita-asiat – Yhteisöjen tuomioistuinten toimivalta – Prosessuaalinen viitekehys

         (Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artikla)

2.      Henkilöstö – Kanne – Henkilöstökomitean vaaleihin liittyvät riita-asiat – Oikeussuojaintressi – Äänestäminen

         (Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artikla)

3.      Henkilöstö – Kanne – Virkamiehelle vastainen toimi – Käsite – Nimittävän viranomaisen päätös, jolla pyritään varmistamaan, että komission henkilöstökomitean paikallisjaoston edustajat kyseisen toimielimen henkilöstön keskuskomiteassa nimitetään sääntöjenmukaisesti

         (Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artikla)

4.      Henkilöstö – Edustus – Henkilöstökomitea – Vaalit – Komission henkilöstökomitean paikallisjaoston edustajien nimittäminen kyseisen toimielimen henkilöstön keskuskomiteaan

         (Henkilöstösääntöjen liitteessä II oleva 1 artikla)

1.      Vaikka yhteisöjen tuomioistuimet ovat toimivaltaisia vaaleja koskevissa riita-asioissa henkilöstökomiteoiden jäsenten nimittämisen osalta henkilöstökanteita koskevien henkilöstösääntöjen säännösten perusteella, tätä tuomioistuinvalvontaa harjoitetaan vain sellaisten kanteiden yhteydessä, joissa asianomainen toimielin on vastaajana ja jotka koskevat nimittävän viranomaisen toimia tai laiminlyöntejä, joihin nimittävän viranomaisen valvontavallan käyttö on johtanut.

(ks. 42 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 54/75, De Dapper ym. v. parlamentti, 29.9.1976 (Kok. 1976, s. 1381, 24 kohta) ja yhdistetyt asiat 146/85 ja 431/85, Diezler ym. v. CES, 27.10.1987 (Kok. 1987, s. 4283, 5 kohta).

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑182/94, Marx Esser ja Del Amo Martinez v. parlamentti, 24.9.1996 (Kok. H. 1996, s. I‑A‑411 ja II‑1197, 29 ja 30 kohta).

2.      Jokaisella äänestäjällä on virkamiesten edustuselinten osalta intressi saada oman organisaationsa edustajat valituiksi äänestysmenettelyä koskevien henkilöstösääntöjen säännösten mukaisin edellytyksin ja sen mukaisen vaalijärjestelmän perusteella. Virkamiehellä on näitä elimiä koskevissa riita-asioissa äänestäjänä riittävä intressi, jonka perusteella hänen kanteensa on tutkittava. Jo kantajan asema äänestäjänä riittää osoittamaan, että hän ei toimi yksinomaan lain tai toimielimen etujen nimissä.

(ks. 47 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: em. asia Diezler ym. v. CES, 9 kohta.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑368/94, Blanchard v. komissio, 9.1.1996 (Kok. 1996, s. II‑41, 35 ja 37 kohta); asia T‑192/96, Lebedef v. komissio, 14.7.1998 (Kok. H. 1998, s. I‑A‑363 ja II‑1047, 27 kohta) ja asia T‑396/03, Vanhellemont v. komissio, 22.11.2005 (Kok. H. 2005, s. I‑A‑355 ja II‑1587, 29 kohta).

3.      Komission henkilöstöstä ja hallinnosta vastaavan pääosaston pääjohtajan tekemät päätökset, joilla hän pyrkii varmistamaan sen, että komission henkilöstökomitean paikallisjaoston edustajat nimitetään sääntöjenmukaisella tavalla kyseisen toimielimen henkilöstön keskuskomiteaan, kuuluvat jokaisen toimielimen velvollisuuteen varmistaa henkilöstöä edustavien elinten vaalien sääntöjenmukaisuus, joten ne ovat erillispäätöksiä, joista voidaan tehdä suoraan hallinnollinen valitus.

(ks. 54 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: em. asia De Dapper ym. v. parlamentti, 23 kohta.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑28/89, Maindiaux ym. v. CES, 8.3.1990 (Kok. 1990, s. II‑59, 32 kohta); asia T‑534/93, Grynberg ja Hall v. komissio, 14.7.1994 (Kok. H. 1994, s. I‑A‑183 ja II‑595, 21 kohta) ja em. asia Marx Esser ja Del Amo Martinez v. parlamentti, 34 kohta.

4.      Nimittävän viranomaisen päätös, jolla pyritään painostamaan komission henkilöstökomitean paikallisjaostoa siihen, että se nimittäisi edustajansa henkilöstön keskuskomiteaan käyttämällä d’Hondtin menetelmää, vaikka komission henkilöstökomitean kokoonpanoa ja toimintaa koskevassa lainsäädännössä annetaan kullekin henkilöstökomitean paikallisjaostolle täysi vapaus edustajiensa nimeämissä, kunhan menetelmä on sen 14 artiklan viimeisessä alakohdassa vahvistetun äänten suhteellista kokonaisvaltaista jakautumista koskevan periaatteen mukainen, on kumottava.

Näin menetellessään kyseinen viranomainen näet laiminlyö velvoitteensa varmistaa virkamiehille mahdollisuus nimetä edustajansa täysin vapaasti, ja se on myös ylittänyt toimivaltansa huolehtia siitä, että se estää tai kumoaa ainoastaan ilmeiset sääntöjenvastaisuudet, tässä tapauksessa äänten suhteellista kokonaisvaltaista jakautumista koskevaan sääntöön liittyvät sääntöjenvastaisuudet.

Näin menetellessään kyseinen viranomainen rikkoo myös henkilöstösääntöjen liitteessä II olevan 1 artiklan kolmannen kohdan säännöksiä, joiden nojalla vain kyseisessä asemapaikassa olevan toimielimen virkamiesten henkilöstökokouksen tehtävänä on vahvistaa paikallisjaoston edustajien nimeämistä henkilöstön keskuskomitean jäseniksi koskevat edellytykset.

(ks. 70, 71, 75, 77 ja 78 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: em. asia De Dapper ym. v. parlamentti, 22 kohta.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: em. asia Maindiaux ym. v. CES, 32 kohta.