Language of document : ECLI:EU:F:2007:184

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS (otrā palāta)

2007. gada 25. oktobrī

Lieta F‑71/05

Arcangelo Milella un Delfina Campanella

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Vēlēšanas – Personāla komiteja – Komisijas vietējās personāla komitejas nodaļas, kas atrodas Luksemburgā, pārstāvju iecelšana Komisijas Centrālajā personāla komitejā – Princips par vispārēju vēlēšanu rezultātiem proporcionālu sadalījumu – Prasība atcelt tiesību aktu – Pieņemamība

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar ko Milella un Campanella lūdz atcelt, pirmkārt, Komisijas Personāla un administrācijas ģenerāldirektorāta ģenerāldirektora 2005. gada 18. aprīļa lēmumu, ar kuru viņš formāli aicināja Komisijas vietējo personāla komitejas nodaļu, kas atrodas Luksemburgā, iecelt tās pārstāvjus Komisijas Centrālajā personāla komitejā, ievērot “šajā lēmumā minētos norādījumus”, otrkārt, šī paša ģenerāldirektora 2005. gada 11. maija lēmumu, ar kuru tika apstiprināts Luksemburgā esošās vietējās komitejas 2005. gada 26. aprīlī un 10. maijā veiktās pārstāvju iecelšanas Centrālajā personāla komitejā tiesiskums; konstatēt, ka Luksemburgā esošās vietējās komitejas 2005. gada 26. aprīļa un 10. maija lēmumi ir nelikumīgi

Nolēmums Komisijas Personāla un administrācijas ģenerāldirektorāta ģenerāldirektora 2005. gada 18. aprīļa lēmumu atcelt, jo viņš ir formāli aicinājis Komisijas vietējo personāla komitejas nodaļu, kas atrodas Luksemburgā, ievērot “šajā lēmumā minētos norādījumus”. Komisijas Personāla un administrācijas ģenerāldirektorāta ģenerāldirektora 2005. gada 11. maija lēmumu atcelt. Prasību pārējā daļā noraidīt. Komisija atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Prasība – Personāla komitejas vēlēšanu apstrīdēšana – Kopienu tiesas kompetence – Procesuālās tiesību normas

(Civildienesta noteikumu 90. un 91. pants)

2.      Ierēdņi – Prasība – Personāla komitejas vēlēšanu apstrīdēšana – Interese celt prasību – Tiesības vēlēt

(Civildienesta noteikumu 90. un 91. pants)

3.      Ierēdņi – Prasība – Nelabvēlīgs akts – Jēdziens – Iecēlējinstitūcijas lēmums, kas vērsts uz to, lai nodrošinātu tiesiskumu saistībā ar Komisijas vietējās personāla komitejas nodaļas pārstāvju iecelšanu tās Centrālajā personāla komitejā

(Civildienesta noteikumu 90. un 91. pants)

4.      Ierēdņi – Pārstāvība – Personāla komiteja – Vēlēšanas – Komisijas vietējās personāla komitejas nodaļas, kas atrodas Luksemburgā, pārstāvju iecelšana tās Centrālajā personāla komitejā

(Civildienesta noteikumu II pielikuma 1. pants)

1.      Lai gan Kopienu tiesām ir kompetence ar vēlēšanām saistītos strīdos, kas attiecas uz personāla komiteju locekļu iecelšanu, atbilstoši Civildienesta noteikumu tiesību normām par ierēdņu celtajām prasībām šī tiesas kontrole tiek veikta vienīgi saistībā ar prasībām, kuras vērstas pret ieinteresēto iestādi sakarā ar iecēlējinstitūcijas darbību vai bezdarbību, saistībā ar kuru tiek veikta kontrole, kuru tā nodrošina šajā jomā.

(skat. 42. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1976. gada 29. septembris, 54/75 De Dapper u.c./Parlaments, Recueil, 1381. lpp., 24. punkts; 1987. gada 27. oktobris, 146/85 un 431/85 Diezler u.c./EESK, Recueil, 4283. lpp., 5. punkts.

Pirmās instances tiesa: 1996. gada 24. septembris, T‑182/94 Marx Esser un Del Amo Martinez/Parlaments, Recueil FP, I‑A‑411. un II‑1197. lpp., 29. un 30. punkts.

2.      Saistībā ar ierēdņu pārstāvības organizācijām katrs vēlētājs ir ieinteresēts, lai viņa organizācijas pārstāvji tiktu ievēlēti atbilstīgi apstākļiem un vēlēšanu sistēmai, kura atbilst Civildienesta noteikumu tiesību normām, kurām ir pakļauta attiecīgā vēlēšanu procedūra. Strīdos, kas saistīti ar šīm organizācijām, ierēdņa tiesības vēlēt ir pietiekamas, lai pamatotu viņa prasības pieņemamību. Pašas prasītāja tiesības vēlēt ir pietiekamas, lai konstatētu, kas tas nerīkojas vienīgi likuma vai iestādes interesēs.

(skat. 47. punktu)

Atsauces

Tiesa: Diezler u.c./EESK, minēts iepriekš, 9. punkts.

Pirmās instances tiesa: 1996. gada 9. janvāris, T‑368/94 Blanchard/Komisija, Recueil, II‑41. lpp., 35. un 37. punkts; 1998. gada 14. jūlijs, T‑192/96 Lebedef/Komisija, Recueil FP, I‑A‑363. un II‑1047. lpp., 27. punkts; 2005. gada 22. novembris, T‑396/03 Vanhellemont/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑355. un II‑1587. lpp., 29. punkts.

3.      Komisijas Personāla un administrācijas ģenerāldirektorāta ģenerāldirektora lēmumi, kas pieņemti, lai nodrošinātu tiesiskumu saistībā ar Komisijas vietējās personāla komitejas nodaļas pārstāvju iecelšanu tās Centrālajā personāla komitejā, ietilpst visu iestāžu pienākumos nodrošināt personālā pārstāvības organizāciju vēlēšanu tiesiskumu, un tādēļ ir lēmumi, kurus var tieši apstrīdēt.

(skat. 54. punktu)

Atsauces

Tiesa: Diezler u.c./EESK, minēts iepriekš, 23. punkts.

Pirmās instances tiesa: 1990. gada 8. marts, T‑28/89 Maindiaux u.c./EESK, Recueil, II‑59. lpp., 32. punkts; 1994. gada 14. jūlijs, T‑534/93 Grynberg un Hall/Komisija, Recueil FP, I‑A‑183. un II‑595. lpp., 21. punkts; Marx Esser un Del Amo Martinez/Parlaments, minēts iepriekš, 34. punkts.

4.      Ir jāatceļ iecēlējinstitūcijas lēmums, ar kuru tiek izdarīts spiediens uz Komisijas vietējo personāla komitejas nodaļu, lai tā ieceltu savus pārstāvjus Centrālajā personāla komitejā, izmantojot Hondt metodi, kaut gan tiesību aktos par Komisijas personāla komitejas sastāvu un darbību ir paredzēts, ka katras vietējās personāla nodaļas ziņā ir brīvi noteikt savu pārstāvju iecelšanas veidu, ja vien šī metode atbilst principam par vispārēju vēlēšanu rezultātiem proporcionālu sadalījumu, kas noteikts to 14. panta pēdējā daļā.

Šādi rīkojoties, minētā institūcija neievēroja savu pienākumu nodrošināt ierēdņiem iespēju pilnīgi brīvi iecelt savus pārstāvjus un līdz ar to pārkāpa savu uzdevumu novērst vai sodīt vienīgi acīmredzami prettiesiskus gadījumus, šajā gadījumā tādus, kas vērsti pret noteikumu par vispārēju proporcionālu sadalījumu.

Turklāt, šādi rīkojoties, minētā institūcija pārkāpa arī Civildienesta noteikumu II pielikuma 1. panta trešās daļas noteikumus, saskaņā ar kuriem veidu, kādā komitejas pārstāvji tiek iecelti Centrālajā personāla komitejā, nosaka vienīgi to iestādes ierēdņu pilnsapulcē, kuri strādā attiecīgajā dienesta vietā.

(skat. 70., 71., 75., 77. un 78. punktu)

Atsauces

Tiesa: Diezler u.c./EESK, minēts iepriekš, 22. punkts.

Pirmās instances tiesa: Maindiaux u.c./EESK, minēts iepriekš, 32. punkts.