Language of document : ECLI:EU:F:2007:184

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

z 25. októbra 2007

Vec F‑71/05

Arcangelo Milella a Delfina Campanella

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Úradníci – Voľby – Výbor zamestnancov – Menovanie zástupcov miestnej sekcie výboru zamestnancov Komisie pôsobiacej v Luxemburgu do Ústredného výboru zamestnancov Komisie – Zásada celkového pomerného rozdelenia podľa volebných výsledkov – Žaloba o neplatnosť – Prípustnosť“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou A. Milella a D. Campanella navrhujú, po prvé, zrušiť rozhodnutie generálneho riaditeľa generálneho riaditeľstva „Personál a administratíva“ Komisie z 18. apríla 2005 výslovne vyzývajúce miestnu sekciu výboru zamestnancov Komisie pôsobiacu v Luxemburgu, aby pri menovaní jej zástupcov do Ústredného výboru zamestnancov Komisie dodržovala „pokyny uvedené v tomto rozhodnutí“, po druhé, zrušiť rozhodnutie tohto generálneho riaditeľa z 11. mája 2005, ktorým bola potvrdená regulárnosť menovaní jeho zástupcov do ústredného výboru zamestnancov uskutočnených Luxemburským miestnym výborom 26. apríla a 10. mája 2005; určiť, že rozhodnutia Luxemburského miestneho výboru z 26. apríla a 10. mája 2005 sú protiprávne

Rozhodnutie: Rozhodnutie generálneho riaditeľa generálneho riaditeľstva „Personál a administratíva“ Komisie z 18. apríla 2005 sa zrušuje v rozsahu, v ktorom výslovne vyzýva miestnu sekciu výboru zamestnancov Komisie pôsobiacu v Luxemburgu, aby dodržovala „pokyny uvedené v tomto rozhodnutí“. Rozhodnutie generálneho riaditeľa generálneho riaditeľstva „Personál a administratíva“ Komisie z 11. mája 2005 sa zrušuje. V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta. Komisia Európskych spoločenstiev je povinná nahradiť trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Žaloba – Spory týkajúce sa volieb do výborov zamestnancov – Právomoc súdu Spoločenstva – Procesný rámec

(Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91)

2.      Úradníci – Žaloba – Spory týkajúce sa volieb do výborov zamestnancov – Záujem na konaní – Oprávnenie voliť

(Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91)

3.      Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Pojem – Rozhodnutie menovacieho orgánu s cieľom zabezpečiť regulárnosť menovaní zástupcov miestnej sekcie výboru zamestnancov Komisie do ústredného výboru zamestnancov tejto inštitúcie

(Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91)

4.      Úradníci – Zastúpenie – Výbor zamestnancov – Voľby – Menovanie zástupcov miestnej sekcie výboru zamestnancov Komisie do ústredného výboru tejto inštitúcie

(Služobný poriadok úradníkov, príloha II článok 1)

1.      Súdy Spoločenstva síce majú právomoc na riešenie sporov v oblasti volieb, pokiaľ ide o vymenovanie členov výboru zamestnancov na základe ustanovení služobného poriadku upravujúcich žaloby úradníkov, toto súdne preskúmanie sa však vykoná iba v rámci žalôb smerujúcich proti dotknutej inštitúcii týkajúcich sa činnosti alebo opomenutia menovacieho orgánu, z dôvodu ktorých sa vykonáva preskúmanie, ktoré tento orgán v danej oblasti zabezpečuje.

(pozri bod 42)

Odkaz:

Súdny dvor: 29. septembra 1976, De Dapper a i./Parlament, 54/75, Zb. s. 1381, bod 24; 27. októbra 1987, Diezler a i./HSV, 146/85 a 431/85, Zb. s. 4283, bod 5

Súd prvého stupňa: 24. septembra 1996, Marx Esser a Del Amo Martinez/Parlament, T‑182/94, Zb. VS s. I‑A‑411, II‑1197, body 29 a 30

2.      Pokiaľ ide o orgány zastupujúce úradníkov, má každý volič záujem na tom, aby sa zástupcovia jeho organizácie volili za podmienok a na základe volebného systému, ktorý je v súlade s ustanoveniami služobného poriadku, ktorým podlieha volebný postup v tejto oblasti. V sporoch týkajúcich sa týchto orgánov úradník zo svojho oprávnenia voliť odvodzuje dostatočný záujem odôvodňujúci prípustnosť jeho žaloby. Na preukázanie, že žalobca nekoná iba v záujme zákona alebo orgánu, postačuje jeho samotné oprávnenie voliť.

(pozri bod 47)

Odkaz:

Súdny dvor: Diezler a i./HSV, už citovaný, bod 9

Súd prvého stupňa: 9. januára 1996, Blanchard/Komisia, T‑368/94, Zb. s. II‑41, body 35 a 37; 14. júla 1998, Lebedef/Komisia, T‑192/96, Zb. VS s. I‑A‑363, II‑1047, bod 27; 22. novembra 2005, Vanhellemont/Komisia, T‑396/03, Zb. VS s. I‑A‑355, II‑1587, bod 29

3.      Rozhodnutia prijaté generálnym riaditeľom generálneho riaditeľstva „Personál a administratíva“ Komisie na zabezpečenie regulárnosti vymenovania zástupcov miestnej sekcie výboru zamestnancov Komisie do ústredného výboru zamestnancov tejto inštitúcie spadajú pod rámec povinností, ktoré má každá inštitúcia na to, aby zabezpečila riadne voľby do orgánov zastupujúcich zamestnancov, a predstavujú teda rozhodnutia, ktoré môžu byť priamo predmetom sťažnosti.

(pozri bod 54)

Odkaz:

Súdny dvor: De Dapper a i./Parlament, už citovaný, bod 23

Súd prvého stupňa: 8. marca 1990, Maindiaux a i./HSV, T‑28/89, Zb. s. II‑59, bod 32; 14. júla 1994, Grynberg a Hall/Komisia, T‑534/93, Zb. VS s. I‑A‑183, II‑595, bod 21; Marx Esser a Del Amo Martinez/Parlament, už citovaný, bod 34

4.      Je potrebné zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu, ktorý vyvíja tlak na miestnu sekciu výboru zamestnancov Komisie, aby svojich zástupcov do ústredného výboru zamestnancov vymenovala použitím Hondtovej metódy, zatiaľ čo právna úprava týkajúca sa zloženia a činnosti výboru zamestnancov Komisie ponecháva každej miestnej sekcii výboru zamestnancov slobodnú voľbu spôsobu, akým menuje svojich zástupcov, za predpokladu, že zvolená metóda je v súlade so zásadou celkového pomerného rozdelenia podľa volebných výsledkov stanovenou v článku 14 poslednom odseku.

Uvedený orgán tým totiž nesplnil svoju povinnosť zabezpečiť úradníkom možnosť, aby svojich zástupcov ustanovili úplne slobodne, čím prekročil svoje poslanie zabraňovať zjavným nezrovnalostiam alebo ich postihovať, pričom v tejto veci išlo o nezrovnalosti, ku ktorým došlo v súvislosti s pravidlom celkového pomerného rozdelenia.

Okrem toho uvedený orgán tým, že postupoval týmto spôsobom, porušil aj ustanovenia článku 1 tretieho odseku prílohy II služobného poriadku, podľa ktorého stanovenie podmienok ustanovenia zástupcov miestneho výboru do ústredného výboru zamestnancov prináleží výlučne generálnemu zhromaždeniu úradníkov inštitúcie činnej v príslušnom mieste zamestnania.

(pozri body 70, 71, 75, 77 a 78)

Odkaz:

Súdny dvor: De Dapper a i./Parlament, už citovaný, bod 22

Súd prvého stupňa: Maindiaux a i./HSV, už citovaný, bod 32