Language of document : ECLI:EU:F:2007:171

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU (prvního senátu)

9. října 2007

Věc F-85/06

Gerardo Bellantone

v.

Účetní dvůr Evropských společenství

„Veřejná služba – Úředníci – Dočasný zaměstnanec jmenovaný úředníkem – Výpověď – Odchodné – Denní příspěvek – Majetková újma“

Předmět: Žaloba, podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, ve které G. Bellantone, bývalý dočasný zaměstnanec jmenovaný úředníkem ve zkušební době dne 1. dubna 2005, zejména navrhuje jednak zrušení rozhodnutí generálního tajemníka Účetního dvora ze dne 30. března 2006, kterým se zamítá jeho stížnost, kterou se domáhal vyplacení zaprvé odškodnění za výpověď jeho pracovní smlouvy dočasného zaměstnance, zadruhé částky odpovídající odchodnému a zatřetí částky odpovídající dennímu příspěvku, a jednak uhrazení dlužných částek a příslušenství.

Rozhodnutí: Žaloba se zamítá. Žalobce ponese tři čtvrtiny vlastních nákladů řízení. Účetní dvůr ponese vlastní náklady řízení a nahradí čtvrtinu nákladů řízení žalobce.

Shrnutí

1.      Úředníci – Dočasní zaměstnanci – Zaměstnanec jmenovaný úředníkem ve zkušební době – Jmenování, které bez dalšího ukončuje pracovní poměry, které se řídí pracovním řádem ostatních zaměstnanců

2.      Úředníci – Dočasní zaměstnanci – Zaměstnanec jmenovaný úředníkem ve zkušební době – Rozvázání smlouvy dočasného zaměstnance, aniž by orgán dodržel výpovědní lhůtu pro ukončení pracovního poměru

(Pracovní řád ostatních zaměstnanců, článek 47)

3.      Úředníci – Dočasní zaměstnanci – Odchodné – Podmínky přiznání

(Služební řád, příloha VIII, článek 12; pracovní řád ostatních zaměstnanců, článek 39 a čl. 40 první pododstavec)

1.      Dočasný zaměstnanec, který přijme jmenování úředníkem ve zkušební době podléhá pouze služebnímu řádu, jehož použitím se bez dalšího ukončují vztahy řídící se původně pracovním řádem ostatních zaměstnanců, aniž by úřad musel výslovně ukončit pracovní poměry založené na základě tohoto pracovního řádu.

Pokud se však orgán Společenství rozhodne formálně ukončit pracovní smlouvu dočasného zaměstnance ještě před přijetím jmenovacího aktu, kterým je dotyčný dočasný zaměstnance jmenován úředníkem ve zkušební době, je tento postup v souladu s právem, pokud je toto ukončení pracovního poměru formálně bezvadné a odpovídá platným předpisům.

(viz body 51 až 53)

Odkazy:

Soudní dvůr: 25. června 1981, Desmedt, 105/80, Recueil, s. 1701, body 14 a 15

2.      Dočasnému zaměstnanci jmenovanému úředníkem ve zkušební době neplyne nárok na náhradu škody z toho titulu, že orgán oprávněný ke jmenování nedodržel výpovědní lhůtu pro ukončení pracovního poměru stanovenou v čl. 47 písm. c) i) pracovního řádu ostatních zaměstnanců.

Zaprvé orgány Společenství mají širokou posuzovací pravomoc při organizaci svých služeb v závislosti na úkolech, které jsou jim svěřeny, a s ohledem na tyto úkoly při přidělování zaměstnanců, které mají k dispozici. Této organizační pravomoci odpovídá změna právního statusu dočasného zaměstnance jmenovaného úředníkem ve zkušební době, která souvisí s rozsáhlejší operací rušení určité kategorie pracovních míst v rámci orgánu. V rámci tohoto má orgán navíc povinnost, v zájmu sladění služebního zájmu s dodržováním zásady rovného zacházení, přikročit ke jmenování úředníků v nejbližším možném termínu. V tomto ohledu nelze od orgánu oprávněného ke jmenování vyžadovat, aby dotyčnému dočasnému zaměstnanci nabídl možnost vyčerpat maximální dobu šesti let stanovenou služebním řádem pro smlouvy dočasných zaměstnanců na dobu určitou, neboť každé pracovní místo se obsazuje především na základě služebního zájmu. Přechod ze statusu dočasného zaměstnance na status úředníka ostatně splňuje požadavky kladené na stabilitu personálu, a to v zájmu služby. Krom toho orgánu nelze vytýkat, že zohlednil i to, jakou výhodu uvedený přechod představuje pro jeho rozpočet, neboť rozpočtové možnosti patří mezi ukazatele, které úřad zohledňuje ve své personální politice.

Zadruhé akt, kterým orgán oprávněný ke jmenování jednostranně jmenoval dočasného zaměstnance úředníkem není závazný, neboť dotyčný měl možnost toto jmenování odmítnout, což jej přibližuje pracovní nabídce.

Zatřetí přiznat odškodnění určité osobě za to, že nebyla dodržena výpovědní lhůta, ačkoli uvedená osoba v této výpovědní lhůtě poskytovala své služby v postavení upraveném služebním řádem témuž orgánu, by se rovnalo bezdůvodnému obohacení, jehož zákaz patří mezi obecné zásady práva Společenství. Nutnost chránit zdroje Společenství obdobně jako pravidlo, že penzi nelze kumulovat se mzdou, zakazuje, aby plat pobíraný úředníkem ve zkušební době mohl být kumulován s výplatou částky obdržené z titulu výpovědi ukončující pracovní smlouvu dočasného zaměstnance, přičemž uvedené ukončení bezprostředně předcházelo jmenování úředníkem ve zkušební době, jelikož uvedená dávka byla vyplacena na základě položek uvedených ve výkazu výdajů některého z orgánů uvedených v souhrnném rozpočtu Evropských společenství.

(viz body 60 až 64, 66 a 67)

Odkazy:

Soudní dvůr: 17. prosince 1981, Bellardi-Ricci a další v. Komise, 178/80, Recueil, s. 3187, bod 19; 10. července 1990, Řecko v. Komise, C‑259/87, Recueil, s. I‑2845, bod 26

Soud prvního stupně: 12. července 1990, Scheiber v. Rada, T‑111/89, Recueil, s. II‑429, bod 28; 10. října 2001, Corus UK v. Komise, T‑171/99, Recueil, s. II‑2967, bod 55; 11. července 2002, Martínez Páramo a další v. Komise, T‑137/99 a T‑18/00, Recueil FP, s. I‑A‑119 a II‑639, bod 95 a citovaná judikatura; 3. dubna 2003, Vieira a další v. Komise, T‑44/01, T‑119/01 a T‑126/01, Recueil, s. II‑1209, bod 86; 14. listopadu 2006, Neirinck v. Komise, T‑494/04, Sb. VS s. I-A-2-259 a II-A-2-1345, body 162 až 167, který je předmětem kasačního opravného prostředku podaného k Soudnímu dvoru, C‑17/07 P

3.      Dočasný zaměstnanec může mít nárok na odchodné pouze v případě definitivního skončení svého pracovního poměru, tj. když skončí jeho pracovní smlouva jejím rozvázáním nebo uplynutím doby její platnosti, aniž by byl ve lhůtě alespoň dvou měsíců od skončení jeho pracovní smlouvy jmenován úředníkem. Snaha o kumulaci odchodného s výdělkem vyplývajícím ze jmenování úředníkem by znamenala, že je po orgánu dočasného zaměstnance, ať již by jednal sám nebo v dohodě s jiným orgánem Společenství, požadováno, aby obešel ustanovení článku 40 prvního pododstavce pracovního řádu ostatních zaměstnanců.

(viz bod 73)