Language of document : ECLI:EU:F:2007:171

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (prvá komora)

z 9. októbra 2007

Vec F‑85/06

Gerardo Bellantone

proti

Dvoru audítorov Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Úradníci – Dočasný zamestnanec vymenovaný za úradníka – Výpoveď – Odchodné – Diéty – Majetková ujma“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou G. Bellantone, bývalý dočasný zamestnanec vymenovaný 1. apríla 2005 za úradníka v skúšobnej dobe, navrhuje najmä jednak zrušenie rozhodnutia generálneho tajomníka Dvora audítorov z 30. marca 2006, ktorým sa zamieta jeho sťažnosť smerujúca k zaplateniu náhrady škody, po prvé, za výpoveď ako dočasnému zamestnancovi, po druhé, za odchodné a, po tretie, za diéty, ako aj jednak zaplatenie sumy, na ktorú má podľa neho nárok, navýšenú o úroky

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Žalobca znáša tri štvrtiny svojich vlastných trov konania. Dvor audítorov Európskych spoločenstiev znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť štvrtinu trov konania žalobcu.

Abstrakt

1.      Úradníci – Dočasní zamestnanci – Zamestnanec vymenovaný za úradníka v skúšobnej dobe – Vymenovanie, ktoré automaticky ukončuje pracovné pomery riadiace sa podmienkami zamestnávania ostatných zamestnancov

2.      Úradníci – Dočasní zamestnanci – Zamestnanec vymenovaný za úradníka v skúšobnej dobe – Výpoveď zmluvy dočasného zamestnanca bez toho, aby inštitúcia dodržala výpovednú lehotu

(Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, článok 47)

3.      Úradníci – Dočasní zamestnanci – Odchodné – Podmienky priznania

(Služobný poriadok úradníkov, príloha VIII, článok 12; Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, článok 39 a článok 40 prvý odsek)

1.      Dočasný zamestnanec, ktorý prijme vymenovanie za úradníka v skúšobnej dobe podlieha iba služobnému poriadku, ktorého uplatnením sa automaticky ukončujú vzťahy riadiace sa pôvodne podmienkami zamestnávania ostatných zamestnancov bez toho, aby administratíva musela výslovne ukončiť pracovné pomery založené na základe týchto posledných uvedených podmienok.

Ak sa však inštitúcia Spoločenstva rozhodne formálne ukončiť pracovnú zmluvu dočasného zamestnanca ešte pred prijatím menovacieho aktu, ktorým sa dotknutý dočasný zamestnanec vymenuje za úradníka v skúšobnej dobe, je tento postup v súlade s právom, pokiaľ je toto ukončenie pracovného pomeru formálne správne a zodpovedá platným predpisom.

(pozri body 51 – 53)

Odkaz:

Súdny dvor: 25 júna 1981, Desmedt, 105/80, Zb. s. 1701, body 14 a 15

2.      Dočasný zamestnanec vymenovaný za úradníka v skúšobnej dobe nemá nárok na náhradu škody z dôvodu, že menovací orgán nedodržal výpovednú lehotu na ukončenie pracovného pomeru stanovenú v článku 47 písm. c) bode i) podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov.

Po prvé inštitúcie Spoločenstva disponujú širokou mierou voľnej úvahy pri organizovaní svojich služieb v závislosti od úloh, ktoré sú im zverené, a pri prideľovaní zamestnancov, ktorých majú k dispozícii s ohľadom na tieto úlohy. Tejto voľnej úvahe pri organizovaní zodpovedá zmena právneho postavenia dočasného zamestnanca vymenovaného za úradníka v skúšobnej dobe, ktorá súvisí so všeobecnejším postupom zrušenia určitej kategórie pracovných miest v rámci inštitúcie. V rámci toho má inštitúcia navyše v záujme zladenia záujmu služby s dodržiavaním zásady rovnosti zaobchádzania povinnosť vykonať vymenovanie za úradníkov v najkratšom možnom termíne. V tejto súvislosti nie je možné od menovacieho orgánu vyžadovať, aby dotknutému dočasnému zamestnancovi ponúkol možnosť vyčerpať maximálnu dobu šiestich rokov stanovenú služobným poriadkom pre zmluvy dočasných zamestnancov na dobu určitú, keďže sa každé pracovné miesto obsadzuje predovšetkým na základe záujmu služby. Prechod z postavenia dočasného zamestnanca na úradníka okrem iného spĺňa požiadavky kladené na stabilitu personálu, a to v záujme služby. Okrem toho nie je možné inštitúcii vytýkať, že zohľadnila aj to, akú výhodu predstavuje uvedený prechod pre jej rozpočet, keďže rozpočtové možnosti patria medzi ukazovatele, ktoré inštitúcia zohľadňuje vo svojej personálnej politike.

Po druhé akt, ktorým menovací orgán jednostranne vymenoval dočasného zamestnanca za úradníka nie je záväzný, pretože dotknutá osoba mohla odmietnuť toto vymenovanie, ktoré možno prirovnať pracovnej ponuke.

Po tretie priznanie náhrady škody určitej osobe za to, že sa nedodržala výpovedná lehota, aj keď uvedená osoba počas tejto výpovednej lehoty poskytovala svoje služby v postavení upravenom služobným poriadkom tej istej inštitúcii, by sa rovnalo bezdôvodnému obohateniu, ktorého zákaz patrí medzi všeobecné zásady práva Spoločenstva. Analogicky podľa pravidla, že dôchodok nie je možné kumulovať so mzdou, nutnosť chrániť zdroje Spoločenstva zakazuje, aby sa mzda poberaná úradníkom v skúšobnej dobe mohla kumulovať so sumou vyplatenou z titulu výpovede ukončujúcu pracovnú zmluvu dočasného zamestnanca, pričom uvedené skončenie bezprostredne predchádzalo vymenovaniu za úradníka v skúšobnej dobe, keďže sa uvedená suma vyplatila na základe položiek uvedených vo výdavkoch niektorej z inštitúcií uvedených v súhrnom rozpočte Európskych spoločenstiev.

(pozri body 60 – 64, 66 a 67)

Odkaz:

Súdny dvor: 17. decembra 1981, Bellardi-Ricci a i./Komisia, 178/80, Zb. s. 3187, bod 19; 10. júla 1990, Grécko/Komisia, C‑259/87, Zb. s. I‑2845, bod 26

Súd prvého stupňa: 12. júla 1990, Scheiber/Rada, T‑111/89, Zb. s. II‑429, bod 28; 10. októbra 2001, Corus UK/Komisia, T‑171/99, Zb. a. II‑2967, bod 55; 11. júla 2002, Martínez Páramo a i./Komisia, T‑137/99 a T‑18/00, Zb. VS s. I‑A‑119, II‑639, bod 95, a citovaná judikatúra; 3. apríla 2003, Vieira a i./Komisia, T‑44/01, T‑119/01 a T‑126/01, Zb. s. II‑1209, bod 86; 14. novembra 2006, Neirinck/Komisia, T‑494/04, Zb. VS s. I‑A-2-259, II‑A-2-1345, body 162 až 167, ktorý je predmetom odvolania na Súdnom dvore, C‑17/07 P

3.      Dočasný zamestnanec má právo na odchodné iba v prípade definitívneho skončenia služobného pomeru, teda keď skončí jeho zmluva dočasného zamestnanca jej výpoveďou alebo uplynutím doby jej platnosti bez toho, aby bol v lehote aspoň dvoch mesiacov od skončenia pracovného pomeru dočasného zamestnanca vymenovaný za úradníka. Snaha o kumuláciu odchodného s odmenou vyplývajúcou z vymenovania za úradníka by znamenala, že sa od jeho inštitúcie samotnej alebo po dohode s inou inštitúciou Spoločenstva vyžaduje, aby obišla ustanovenie článku 40 prvého pododseku podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov.

(pozri bod 73)