Language of document : ECLI:EU:F:2007:181

POSTANOWIENIE PREZESA PIERWSZEJ IZBY SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

z dnia 31 marca 2011 r.

Sprawa F-23/07 RENV-RX

M

przeciwko

Europejskiej Agencji Leków (EMA)

Ugoda z inicjatywy Sądu – Wykreślenie

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i art. 152 EWEA, w której M żąda po pierwsze, stwierdzenia nieważności odmownej decyzji Europejskiej Agencji Leków (EMA) z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wniosku o powołanie komisji ds. inwalidztwa, a po drugie, zasądzenia od EMA odszkodowania na jego rzecz.

Orzeczenie: Sprawa F‑23/07 RENV‑RX zostaje wykreślona z rejestru Sądu. EMA wypłaci skarżącemu kwotę 3000 EUR. EMA pokrywa całość kosztów postępowania w sprawach F‑23/07, T‑12/08 P, T‑12/08 P RENV‑RX oraz F‑23/07 RENV‑RX.

Streszczenie

Urzędnicy – Skarga – Ugoda przed Sądem do spraw Służby Publicznej – Wykreślenie z rejestru

(regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 69)