Language of document : ECLI:EU:F:2007:181

UZNESENIE PREDSEDU PRVEJ KOMORY SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU

z 31. marca 2011

Vec F‑23/07 RENV‑RX

M

proti

Európskej agentúre pre lieky (EMA)

„Urovnanie sporu zmierom na podnet Súdu pre verejnú službu – Výmaz“

Predmet: Žaloba podaná podľa článkov 236 ES a 152 AE, ktorou M navrhuje na jednej strane zrušenie rozhodnutia Európskej agentúry pre lieky (EMA) z 25. októbra 2006, zamietajúce jeho návrh smerujúci k vytvoreniu posudkovej komisie, na druhej strane zaviazať EMA, aby mu vyplatila náhradu škody

Rozhodnutie: Vec F‑23/07 RENV‑RX sa vymaže z registra Súdu pre verejnú službu. EMA zaplatí žalobcovi sumu 3 000 eur. EMA znáša všetky trovy konania vo veciach F‑23/07, T‑12/08 P, T‑12/08 P RENV‑RX a F‑23/07 RENV‑RX.

Abstrakt

Úradníci – Žaloba – Urovnanie sporu zmierom na podnet Súdu pre verejnú službu – Výmaz z registra

(Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 69)