Language of document : ECLI:EU:F:2007:181

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE (prvi senat)

z dne 19. oktobra 2007

Zadeva F-23/07

M

proti

Evropski agenciji za zdravila (EMEA)

„Javni uslužbenci – Uradniki – Invalidnost – Invalidska komisija – Zavrnitev sklica – Očitna nedopustnost“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 236 ES in člena 152 AE, s katero M predlaga razglasitev ničnosti odločbe EMEE z dne 25. oktobra 2006, s katero je bila zavrnjena njegova zahteva za sklic invalidske komisije, in odločbe EMEE z dne 31. januarja 2007, s katero je bil zavrnjen odškodninski zahtevek.

Odločitev: Tožba se zavrže kot nedopustna. Vsaka stranka nosi svoje stroške.

Povzetek

1.      Uradniki – Tožba – Akt, ki posega v položaj – Odločba, ki ponavlja stališče iz prvotne odločbe – Le potrditveni akt – Nedopustnost

(Kadrovski predpisi za uradnike, člena 90 in 91)

2.      Uradniki – Tožba – Ničnostna tožba, ki ni bila vložena pravočasno – Odškodninska tožba, s katero se zahteva enak rezultat – Nedopustnost

(Kadrovski predpisi za uradnike, člena 90 in 91)

1.      Odločba, s katero uprava, ker se zdravstveno stanje zadevnega uradnika ni spremenilo, le ponavlja zavrnitev sklica invalidske komisije, čeprav je ta odločba sprejeta na podlagi zdravniškega poročila, ki ni bilo na voljo ob sprejetju prvotnega stališča uprave, je le potrditveni akt in ne nova odločba, s katero bi začel znova teči rok za vložitev tožbe.

(Glej točki 40 in 43.)

Napotitev na:

Sodišče: 20. maj 1987, Gherardi Dandolo proti Komisiji, 214/85, Recueil, str. 2163, točke od 15 do 17.

2.      Odškodninski zahtevek ni dopusten, kadar želi uradnik tako doseči enak rezultat, kot bi ga dosegel, če bi uspel z ničnostno tožbo, ki je ni vložil pravočasno. Uradnik, ki v rokih iz členov 90 in 91 Kadrovskih predpisov ni vložil ničnostne tožbe zoper akt, ki domnevno posega v njegov položaj, tako z zahtevo za povrnitev škode, nastale zaradi tega akta, ne more popraviti te opustitve in si zagotoviti novih rokov za vložitev tožbe.

(Glej točko 45.)

Napotitev na:

Sodišče: 14. februar 1989, Bossi proti Komisiji, 346/87, Recueil, str. 303, točka 32;

Sodišče prve stopnje: 13. julij 1993, Moat proti Komisiji, T‑20/92, Recueil, str. II‑799, točka 46; 28. junij 2005, Ross proti Komisiji, T‑147/04, ZOdl. JU, str. I‑A‑171 in II‑771, točka 48.