Language of document : ECLI:EU:F:2007:169

TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2007 m. spalio 4 d.

Byla F‑32/06

María del Carmen de la Cruz ir kt.

prieš

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūrą (ESSDA)

„Viešoji tarnyba – Sutartininkai − Pareigūnų tarnybos nuostatų reforma − Buvę vietos darbuotojai − Įdarbinant nustatytas priskyrimas lygiui ir darbo užmokestis − Pareigų ir lygio lygiavertiškumas − Konsultavimasis su Personalo komitetu“

Dalykas: Pagal EB 236 straipsnį ir AE 152 straipsnį pareikštas ieškinys, kuriuo C. Cruz, I. Estrataetxe, S. Grados, G. Moral ir J. I. Sánchez, ESSDA sutartininkai, prašo panaikinti ESSDA sprendimus pagal 2005 m. balandžio 28 ir 29 d. sutartininkų sutartis juos priskirti II pareigų grupei, o ne III pareigų grupei, tai padarius, atkurti visas jų teises nuo 2005 m. gegužės 1 d. ir, be kita ko, atlyginti žalą bei sumokėti palūkanas.

Sprendimas: Panaikinti ESSDA sprendimus, kuriais ieškovai remiantis 2005 m. balandžio 28 ir 29 d. pasirašytomis sutartininkų sutartimis priskiriami II pareigų grupei. Atmesti likusią reikalavimų dalį. ESSDA padengia bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Ieškinys – Suinteresuotumas pareikšti ieškinį

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

2.      Pareigūnai – Ieškinys – Išankstinis administracinis skundas – Dalyko ir pagrindo sutapimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

3.      Pareigūnai – Sutartininkai – Įdarbinimas – Užduočių, galinčių priklausyti skirtingoms pareigų grupėms, įvertinimas

(Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 80 straipsnio 2 dalis)

4.      Pareigūnai – Sutartininkai – Priskyrimas

Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 4 straipsnis ir 80 straipsnio 2 dalis)

1.      Pritarimu asmens nenaudai priimtam aktui negali būti panaikinta tai, kad jis priimtas asmens nenaudai. Nusprendus atvirkščiai, asmuo netektų bet kokios galimybės apskųsti net ir neteisėtą aktą, o tai prieštarautų Sutartyje ir Pareigūnų tarnybos nuostatuose įtvirtintai teisių gynimo priemonių sistemai.

(žr. 36 punktą)

Nuoroda:

1996 m. liepos 11 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo Urretavizcaya prieš Komisiją, T‑587/93, Rink. VT p. I‑A‑349 ir II‑1027, 28 punktas.

2.      Pagal ikiteisminio skundo ir vėliau pareikšto ieškinio atitikties taisyklę reikalaujama, kad Bendrijos teisme nurodytas pagrindas būtų tas pats, kuriuo buvo remtasi per ikiteisminę procedūrą, kad Paskyrimų tarnyba galėtų tiksliai susipažinti su suinteresuotojo asmens argumentais, suformuluotais ginčijant sprendimą, nes priešingu atveju ieškinys būtų nepriimtinas. Tokia taisyklė pateisinama ikiteisminės procedūros tikslu – leisti taikiai išspręsti tarp pareigūnų ir administracijos kilusius ginčus. Taigi ši tarnyba turi būti aiškiai informuota apie skundžiančio asmens argumentus, kad vėliau jam galėtų pasiūlyti susitaikyti.

Darytina išvada, kad Bendrijos teismui pareigūnų pateiktuose ieškiniuose reikalavimų dalykas turi sutapti su nurodytuoju išankstiniame administraciniame skunde ir būti paremtas tais pačiais pagrindais kaip ir skundas, patikslinant, kad reikalavimai Bendrijos teisme gali būti išdėstyti išsamiau pateikiant pagrindus ir argumentus, kurie nebūtinai buvo nurodyti skunde, tačiau yra glaudžiai su juo susiję. Šis reikalavimas neturi griežtai ir tiksliai apriboti galimo teismo proceso, jei šiame etape pateiktais reikalavimais nebus keičiamas nei skundo pagrindas, nei dalykas.

(žr. 38–42 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo sprendimai: 1976 m. liepos 1 d. Sprendimo Sergy prieš Komisiją, 58/75, Rink. p. 1139, 33 punktas; 1987 m. gegužės 20 d. Sprendimo Geist prieš Komisiją, 242/85, Rink. p. 2181, 9 punktas; 1989 m. sausio 26 d. Sprendimo Koutchoumoff prieš Komisiją, 224/87, Rink. p. 99, 10 punktas; 1989 m. kovo 14 d. Sprendimo Del Amo Martinez prieš Parlamentą, 133/88, Rink. p. 689, 9 ir 10 punktai; 1998 m. lapkričio 19 d. Sprendimo Parlamentas prieš Gaspari, C‑316/97 P, Rink. p. I‑7597, 17 punktas.

Pirmosios instancijos teismo sprendimai: 1990 m. kovo 29 d. Sprendimo Alexandrakis prieš Komisiją, T‑57/89, Rink. p. II‑143, 8 punktas; 2004 m. liepos 7 d. Sprendimo Schmitt prieš AER, T‑175/03, Rink. VT p. I‑A‑211 ir II‑939, 42 punktas ir nurodyta teismų praktika.

3.      Atsižvelgiant į institucijų ir vykdomųjų įstaigų plačią diskrecijos apimtį vertinti užduotis, galinčias priklausyti skirtingoms pareigų grupėms, numatytoms Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 80 straipsnio 2 dalyje, Pirmosios instancijos teismo kontrolė, vertinant, ar buvo laikytasi užduočių paskirstymo tarp šių pareigų grupių, turi apsiriboti atsakymu į klausimą, ar įgaliota sudaryti darbo sutartis tarnyba elgėsi protingai ir ar savo diskrecija nesinaudojo akivaizdžiai klaidingai.

(žr. 65 punktą)

4.      Administracija, priskirdama sutartininkus, kurių pareigoms vykdyti būtinos aukšto lygio specifinės žinios, konkrečiai kalbant, tokiose srityse, kaip finansų ir apskaitos reglamentavimas, viešųjų pirkimų konkursų procedūros, dokumentų ir informacijos tvarkymas ar informatika, II pareigų grupei daro akivaizdžią vertinimo klaidą. Šios pareigos tikrai apima koordinavimo, redagavimo, valdymo, priežiūros, o kartais ir planavimo užduotis, kurioms reikalingas tam tikras savarankiškumo laipsnis. Tokios pareigos viršija II pareigų grupei priskirtas „kanceliarinės ir sekretorių užduotis“ ar „raštinės valdymą“. Nors dalis jų gali atitikti užduotis, priskirtas II pareigų grupei, tačiau jos, kaip visuma, yra III pareigų grupei priskirtos užduotys – „vykdomosios užduotys, projektai“ ar „apskaita“, ar „kitos lygiavertės techninės užduotys“ – Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 80 straipsnio 2 dalies prasme.

Nesvarbu tai, kad šių darbuotojų atliktų užduočių vertinimo ataskaitos apima laikotarpį, kai jie buvo įdarbinti kaip vietos darbuotojai, nes įdarbinus sutartininkais jiems priskirtos užduotys iš esmės liko nepakeistos. Be to, tai, kad praeityje šias užduotis šie sutartininkai atliko kaip vidaus darbuotojai pagal Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 4 straipsnio redakciją, taikyta iki 2004 m. gegužės 1 d., negali daryti įtakos Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 80 straipsnio 2 dalies aiškinimui ir teisingam taikymui.

Taip pat nesvarbu tai, kad šie sutartininkai atlieka užduotis prižiūrimi pareigūno ar laikinojo tarnautojo, nes tai yra Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 80 straipsnio 2 dalyje numatyta taisyklė visiems sutartininkams, neatsižvelgiant į tai, kokiai pareigų grupei jie priskirti.

(žr. 72–76 punktus)