Language of document : ECLI:EU:F:2007:169

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

zo 4. októbra 2007

Vec F‑32/06

María del Carmen de la Cruz a i.

proti

Európskej agentúre pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (OSHA)

„Verejná služba – Zmluvní zamestnanci – Reforma služobného poriadku úradníkov – Bývalí miestni zamestnanci – Určenie zaradenia a odmeny pri prijímaní do zamestnania – Rovnocennosť pracovných miest – Prerokovanie s výborom zamestnancov“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou M. de la Cruz, pani Estrataetxe a pani Grados, ako aj páni Moral a Sánchez, všetci zmluvní zamestnanci OSHA, navrhujú zrušiť rozhodnutia OSHA, ktoré ich zaraďujú do funkčnej skupiny II, namiesto do funkčnej skupiny III na základe ich zmlúv zmluvných zamestnancov z 28. a 29. apríla 2005, a v dôsledku toho obnoviť všetky ich práva od 1. mája 2005, ako aj najmä zaplatiť náhradu škody a úroky z omeškania

Rozhodnutie: Rozhodnutia (OSHA), ktoré zaraďujú žalobcov do funkčnej skupiny II podľa ich zmlúv zmluvných zamestnancov podpísaných 28. a 29. apríla 2005, sa zrušujú. Návrhy sa v zostávajúcej časti zamietajú. OSHA je povinná nahradiť trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Žaloba – Záujem na konaní

(Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91)

2.      Úradníci – Žaloba – Predchádzajúca administratívna sťažnosť – Zhoda v predmete a dôvode

(Služobný poriadok úradníkov, článok 90 a 91)

3.      Úradníci – Zmluvní zamestnanci – Prijímanie – Hodnotenie úloh patriacich do rôznych funkčných skupín

(Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, článok 80 ods. 2)

4.      Úradníci – Zmluvní zamestnanci – Zaradenie

(Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, článok 4 a článok 80 ods. 2)

1.      Súhlas s aktom spôsobujúcim ujmu nemôže zbaviť tento akt povahy spôsobujúcej ujmu. Odlišné riešenie by viedlo k zbaveniu dotknutej osoby akejkoľvek možnosti napadnúť akt napriek tomu, že bol protiprávny, čo by bolo v rozpore so systémom opravných prostriedkov zavedeným zmluvou a služobným poriadkom.

(pozri bod 36)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 11. júla 1996, Ortega Urretavizcaya/Komisia, T‑587/93, Zb. VS s. I‑A‑349, II‑1027, bod 28

2.      Pravidlo zhody medzi sťažnosťou podanou v rámci konania pred podaním žaloby a nadväzujúcou žalobou vyžaduje pod sankciou neprípustnosti, aby dôvod prednesený na súde Spoločenstva už bol vznesený v rámci konania pred podaním žaloby, aby sa menovací orgán mohol dostatočne podrobne oboznámiť s kritikou, ktorú dotknutá osoba vyjadrila voči napadnutému rozhodnutiu. Toto pravidlo je odôvodnené samotným účelom konania pred podaním žaloby, ktorého predmetom je umožniť urovnanie sporov zmierom, ktoré vznikli medzi úradníkmi a administratívou. Tento orgán musí byť jednoznačne informovaný o námietkach vznesených sťažovateľom, aby mu mohol navrhnúť prípadné urovnanie sporu zmierom.

Z toho vyplýva, že v žalobách úradníkov návrhy prednesené na súde Spoločenstva môžu obsahovať len námietky, ktoré spočívajú na rovnakom dôvode ako je dôvod, na ktorom spočívajú námietky uvedené v sťažnosti, s upresnením, že tieto námietky predsa len môžu byť na súde Spoločenstva ďalej rozvinuté prostredníctvom žalobných dôvodov a tvrdení, ktoré sťažnosť nutne neobsahovala, ale ktoré s ňou úzko súvisia. Táto posledná požiadavka nesmie mať za následok obmedzenie prípadného súdneho konania striktným a konečným spôsobom, pod podmienkou, že návrhy predložené v tomto poslednom štádiu nezmenia ani dôvod, ani predmet sťažnosti.

(pozri body 38 – 42)

Odkaz:

Súdny dvor: 1. júla 1976, Sergy/Komisia, 58/75, Zb. s. 1139, bod 33; 20. mája 1987, Geist/Komisia, 242/85, Zb. s. 2181, bod 9; 26. januára 1989, Koutchoumoff/Komisia, 224/87, Zb. s. 99, bod 10; 14. marca 1989, Del Amo Martinez/Parlament, 133/88, Zb. s. 689, body 9 a 10; 19. novembra 1998, Parlament/Gaspari, C‑316/97 P, Zb. s. I‑7597, bod 17

Súd prvého stupňa: 29. marca 1990, Alexandrakis/Komisia, T‑57/89, Zb. s. II‑143, bod 8; 7. júla 2004, Schmitt/EAR, T‑175/03, Zb. VS s. I‑A‑211, II‑939, bod 42, a už citovaná judikatúra

3.      Berúc do úvahy širokú mieru voľnej úvahy, ktorú majú inštitúcie alebo vykonávacie agentúry pri posudzovaní úloh patriacich do rôznych funkčných skupín uvedených v článku 80 ods. 2 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov, sa preskúmanie Súdom prvého stupňa týkajúce sa rešpektovania rozdelenia týchto úloh do uvedených funkčných skupín musí obmedziť na otázku, či orgán oprávnený uzatvárať zmluvy konal v primeraných medziach a nepoužil svoju mieru voľnej úvahy zjavne nesprávnym spôsobom.

(pozri bod 65)

4.      Administratíva sa dopúšťa zjavne nesprávneho posúdenia, keď zaradí do funkčnej skupiny II zmluvných zamestnancov, ktorým boli zverené funkcie, ktorých výkon si vyžaduje dobrú úroveň špecifických znalostí najmä v oblastiach, akými sú účtovné a finančné predpisy, postupy v rámci verejného obstarávania, správa dokumentov a informácií alebo výpočtová technika,. Tieto funkcie s určitosťou zahŕňajú koordinačné, redakčné, administratívne, dozorné, príležitostne dokonca aj koncepčné úlohy, čo si vyžaduje určitý stupeň samostatnosti. Tým tieto funkcie prekračujú rámec „kancelárskych a sekretárskych prác“, tak ako aj „riadenie administratívneho úseku“ zaradených do funkčnej skupiny II. Napriek tomu, že niektoré z nich môžu zodpovedať činnostiam funkčnej skupiny II, spadajú celkovo pod „výkonné úlohy, plánovacie úlohy“ alebo „účtovnícke úlohy“ a „iné rovnocenné úlohy“ v zmysle článku 80 ods. 2 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov, ktoré charakterizujú činnosti zaradené do funkčnej skupiny III.

Nie je relevantné, že hodnotiace správy o plnení úloh týmito zamestnancami sa týkajú obdobia, počas ktorého boli zamestnaní ako miestni zamestnanci, keďže po ich prijatí ako zmluvných zamestnancov im zverené úlohy nepodliehali badateľným zmenám. Navyše skutočnosť, že v minulosti tieto úlohy vykonávali zamestnanci v postavení miestnych zamestnancov podľa článku 4 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov v jeho znení uplatniteľnom pred 1. májom 2004, nemôže prejudikovať výklad a správne uplatnenie článku 80 ods. 2 uvedených podmienok.

Takisto nie je relevantná skutočnosť, že títo zamestnanci vykonávali svoje úlohy pod dozorom úradníka alebo dočasného zamestnanca, keďže také je pravidlo uvedené v článku 80 ods. 2 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov pre všetkých zmluvných zamestnancov bez ohľadu na funkčnú skupinu, do ktorej sú zaradení.

(pozri body 72 – 76)