Language of document : ECLI:EU:F:2007:177

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (втори състав)

17 октомври 2007 година

Дело F-115/06

Carlos Sanchez Ferriz и др.

срещу

Комисия на Европейските общности

„Публична служба — Длъжностни лица — Повишаване — Невключване в списъка на повишените длъжностни лица — Процедура по повишаване за 2005 г. — Точки за предимство — Заслуги — Старшинство — Възражение за незаконосъобразност — Допустимост“

Предмет: Жалба на основание членове 236 ЕО и 152 АЕ, в която главното искане г‑н Sanchez Ferriz и девет други длъжностни лица в Комисията е отмяната на списъка на повишените длъжностни лица в процедурата за повишаване за 2005 г., доколкото техните имена не са включени в този списък, и при условията на евентуалност отмяната на решенията, с които им се предоставят точки за предимство в посочената процедура

Решение: Отхвърля жалбата отчасти като явно недопустима и отчасти като явно неоснователна. Всяка от страните понася направените от нея съдебни разноски.

Резюме

1.      Длъжностни лица — Жалба — Увреждащ акт — Предложение на комитет по повишаване с оглед предоставянето на точките за предимство — Изключване

(член 25, втора алинея и членове 45, 90 и 91 от Правилника за длъжностните лица)

2.      Длъжностни лица — Повишаване — Жалба на неповишен кандидат — Решение за отказ — Задължение за мотивиране

(член 25, втора алинея, член 45 и член 90, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица)

1.      Не представлява увреждащ акт предложение, направено от комитет по повишаване с оглед на предоставяне на точки за предимство от различни категории, предвидени в установената с вътрешна правна уредба на Комисията система за повишаване. Всъщност комитетите по повишаване не са компетентни да вземат решения относно предоставянето на точки за предимство. Вследствие на това макар по силата на член 25, втора алинея от Правилника всяко решение, което има неблагоприятни последици, да трябва да бъде мотивирано, това не се отнася за подобно предложение на комитет по повишаване относно неповишено длъжностно лице.

(вж. точка 54)

2.      В рамките на процедура за повишаване органът по назначаването не е длъжен да мотивира решение за повишаване нито по отношение на неговия адресат, нито по отношение на неповишените кандидати. При все това посоченият орган е длъжен да мотивира своето решение за отказ, прието по жалба, подадена от неповишен кандидат на основание член 90, параграф 2 от Правилника.

(вж. точка 55)

Позоваване на:

Съд — 7 февруари 1990 г., Culin/Комисия, C‑343/87, Recueil, стр. I‑225, точка 13

Първоинстанционен съд — 3 февруари 2005 г., Heurtaux/Комисия, T‑172/03, Recueil FP, стр. I‑A‑15 и II‑63, точка 42