Language of document : ECLI:EU:F:2007:177

TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) NUTARTIS

2007 m. spalio 17 d.

Byla F‑115/06

Carlos Sanchez Ferriz ir kt.

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Pareigų paaukštinimas – Neįtraukimas į paaukštintų pareigūnų sąrašą – 2005 m. pareigų paaukštinimo procedūra – Pirmenybės balai – Nuopelnai – Tarnybos stažas – Prieštaravimas dėl teisėtumo – Priimtinumas“

Dalykas: Pagal EB 236 straipsnį ir AE 152 straipsnį pareikštas ieškinys, kuriuo C. Sanchez Ferriz ir kiti devyni Komisijos pareigūnai prašo, pirmiausia, panaikinti pareigūnų, paaukštintų per 2005 m. pareigų paaukštinimo procedūrą, sąrašą tiek, kiek šiame sąraše nėra įrašyta jų pavardžių, arba, nepatenkinus šio reikalavimo, panaikinti sprendimus skirti jiems pirmenybės balus per šią paaukštinimo procedūrą.

Sprendimas: Atmesti ieškinį kaip iš dalies akivaizdžiai nepriimtiną ir iš dalies akivaizdžiai nepagrįstą. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Ieškinys – Asmens nenaudai priimtas aktas – Paaukštinimo komiteto pasiūlymas skirti pirmenybės balų – Netaikymas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 25 straipsnio antra pastraipa, 45, 90 ir 91 straipsniai)

2.      Pareigūnai – Pareigų paaukštinimas – Kandidato, kurio pareigos nebuvo paaukštintos, skundas – Sprendimas atmesti – Pareiga motyvuoti

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 25 straipsnio antra pastraipa, 45 straipsnis ir 90 straipsnio 2 dalis)

1.       Paaukštinimo komiteto pasiūlymas skirti pagal Komisijos vidaus taisyklėse įtvirtintą pareigų paaukštinimo tvarką nustatytų skirtingų kategorijų pirmenybės balų nėra asmens nenaudai priimtas aktas. Iš tiesų Paaukštinimo komitetai neturi kompetencijos spręsti dėl pirmenybės balų skyrimo. Taigi, nors pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 25 straipsnio antrą pastraipą visi asmens nenaudai priimti aktai turi būti motyvuoti, tai netaikoma šiam Paaukštinimo komiteto pasiūlymui dėl pareigūno, kurio pareigos nepaaukštintos.

(žr. 54 punktą)

2.      Vykdydama pareigų paaukštinimo procedūrą, Paskyrimų tarnyba neprivalo motyvuoti savo sprendimo dėl pareigų paaukštinimo nei asmeniui, kuriam jis yra skirtas, nei kandidatams, kurių pareigos nepaaukštintos. Tačiau ji privalo motyvuoti sprendimą atmesti kandidato, kurio pareigos nebuvo paaukštintos, pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalį pateiktą skundą.

(žr. 55 punktą)

Nuoroda:

1990 m. vasario 7 d. Teisingumo Teismo sprendimo Culin prieš Komisiją, C‑343/87, Rink. p. I‑225, 13 punktas.

2005 m. vasario 3 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo Heurtaux prieš Komisiją, T‑172/03, Rink. VT p. I‑A‑15 ir II‑63, 42 punktas.