Language of document : ECLI:EU:F:2007:177

CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS (otrā palāta)

2007. gada 17. oktobrī

Lieta F‑115/06

Carlos Sanchez Ferriz u.c.

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Paaugstināšana amatā – Neiekļaušana amatā paaugstināto ierēdņu sarakstā – 2005. gada paaugstināšana amatā – Prioritātes punkti – Nopelni – Darba stāžs – Iebilde par prettiesiskumu – Pieņemamība

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar ko Sanchez Ferriz un deviņi citi Komisijas ierēdņi lūdz, pirmkārt, atcelt to ierēdņu sarakstu, kuri paaugstināti amatā 2005. gada procedūras ietvaros, ciktāl šajā sarakstā nav iekļauti viņu uzvārdi, un, pakārtoti, atcelt lēmumus par prioritātes punktu piešķiršanu attiecībā uz viņiem minētās procedūras ietvaros

Nolēmums Prasību noraidīt kā daļēji acīmredzami nepieņemamu un daļēji acīmredzami nepamatotu. Katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Prasība – Nelabvēlīgs akts – Amatā paaugstināšanas komitejas priekšlikums saistībā ar prioritātes punktu piešķiršanu – Izslēgšana

(Civildienesta noteikumu 25. panta otrā daļa, 45., 90. un 91. pants)

2.      Ierēdņi – Paaugstināšana amatā – Amatā nepaaugstināta kandidāta sūdzība – Noraidošs lēmums – Pienākums norādīt pamatojumu

(Civildienesta noteikumu 25. panta otrā daļa, 45. pants un 90. panta 2. punkts)

1.      Nav uzskatāms par nelabvēlīgu aktu amatā paaugstināšanas komitejas priekšlikums saistībā ar dažādu kategoriju prioritātes punktu, kas paredzēti ar amatā paaugstināšanas sistēmu, kura ieviesta ar Komisijas iekšējo regulējumu, piešķiršanu. Amatā paaugstināšanas komiteju kompetencē nav pieņemt lēmumus par prioritātes punktu piešķiršanu. Tādējādi, lai gan saskaņā ar Civildienesta noteikumu 25. panta otro daļu ikviens nelabvēlīgs lēmums ir jāpamato, tas neattiecas uz šādu amatā paaugstināšanas komitejas priekšlikumu attiecībā uz amatā nepaaugstinātu ierēdni.

(skat. 54. punktu)

2.      Paaugstināšanas amatā procedūras ietvaros iecēlējinstitūcijai nav jāpamato lēmums par paaugstināšanu amatā nedz attiecībā uz tā adresātu, nedz arī uz amatā nepaaugstinātiem kandidātiem. Tomēr minētajai institūcijai ir jāpamato savs lēmums noraidīt sūdzību, ko amatā nepaaugstinātais kandidāts iesniedzis saskaņā ar Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktu.

(skat. 55. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1990. gada 7. februāris, C‑343/87 Culin/Komisija, Recueil, I‑225. lpp., 13. punkts.

Pirmās instances tiesa: 2005. gada 3. februāris, T‑172/03 Heurtaux/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑15. un II‑63. lpp., 42. punkts.