Language of document : ECLI:EU:F:2007:177

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

(druga izba)

z dnia 17 października 2007 r.

Sprawa F‑115/06

Carlos Sanchez Ferriz i in.

przeciwko

Komisji Wspólnot Europejskich

Służba publiczna – Urzędnicy – Awans – Brak wpisu na listę awansowanych urzędników – Postępowanie w sprawie awansu za 2005 r. – Punkty pierwszeństwa – Osiągnięcia – Staż pracy – Zarzut niezgodności z prawem – Dopuszczalność

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i 152 EWEA, w której C.S. Ferriz i dziewięciu innych urzędników Komisji żądają przede wszystkim stwierdzenia nieważności listy urzędników awansowanych w ramach postępowania w sprawie awansu za 2005 r., w zakresie, w jakim lista ta nie uwzględnia ich nazwisk, i ewentualnie stwierdzenia nieważności decyzji przyznających im punkty pierwszeństwa w ramach tego postępowania.

Orzeczenie: Skarga zostaje odrzucona jako w części w sposób oczywisty niedopuszczalna, a w części jako w sposób oczywisty bezzasadna. Każda ze stron pokryje własne koszty postępowania.

Streszczenie

1.      Urzędnicy – Skarga – Akt niekorzystny – Propozycja komitetu ds. awansu w zakresie przyznania punktów pierwszeństwa – Wyłączenie

(regulamin pracowniczy urzędników, art. 25 akapit drugi, art. 45, 90, 91)

2.      Urzędnicy – Awans – Zażalenie kandydata, który nie został awansowany – Decyzja o oddaleniu – Obowiązek uzasadnienia

(regulamin pracowniczy urzędników, art. 25 akapit drugi, art. 45, art. 90 ust. 2)

1.      Aktem niekorzystnym nie jest przedstawiona przez komitet ds. awansu propozycja przyznania punktów pierwszeństwa różnego rodzaju, przewidzianych w systemie awansu ustanowionym w wewnętrznej regulacji Komisji. Komitety ds. awansu nie są bowiem uprawnione do wydawania decyzji dotyczących rozdziału punktów pierwszeństwa. Natomiast o ile zgodnie z art. 25 akapit drugi regulaminu pracowniczego wszystkie akty niekorzystne muszą być uzasadnione, o tyle nie odnosi się to do propozycji komitetu ds. awansu dotyczących urzędników nieawansowanych.

(zob. pkt 54)

2.      W ramach postępowania w sprawie awansu organ powołujący nie musi uzasadniać decyzji o awansowaniu ani w stosunku do jej adresata, ani też w stosunku do kandydatów, którzy nie zostali awansowani. Organ ten ma jednak obowiązek uzasadnienia decyzji oddalającej zażalenie złożone na podstawie art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego przez kandydata, który nie został awansowany.

(zob. pkt 55)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa C‑343/87 Culin przeciwko Komisji, 7 lutego 1990 r., Rec. str. I‑225, pkt 13

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑172/03 Heurtaux przeciwko Komisji, 3 lutego 2005 r., Zb.Orz.SP str. I‑A‑15, II‑63, pkt 42