Language of document : ECLI:EU:F:2007:177

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

zo 17. októbra 2007

Vec F‑115/06

Carlos Sanchez Ferriz a i.

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Úradníci – Povýšenie – Nezapísanie do zoznamu povýšených úradníkov – Povyšovanie za rok 2005 – Prednostné body – Zásluhy – Odpracované roky – Námietka nezákonnosti – Prípustnosť“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou C. Sanchez Ferriz a deväť ďalších úradníkov navrhujú najmä zrušiť zoznam povýšených úradníkov v rámci povyšovania za rok 2005 v časti, v ktorej tento zoznam neobsahuje ich mená, a subsidiárne zrušiť rozhodnutia o pridelení prednostných bodov v rámci uvedeného povyšovania

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta ako čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne bezdôvodná. Každý účastník konania znáša vlastné trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Návrh výboru pre povýšenie na účely udelenia prednostných bodov – Vylúčenie

(Služobný poriadok úradníkov, článok 25 druhý odsek, články 45, 90 a 91)

2.      Úradníci – Povýšenie – Sťažnosť nepovýšeného uchádzača – Rozhodnutie o zamietnutí – Povinnosť odôvodnenia

(Služobný poriadok úradníkov, článok 25 druhý odsek, článok 45 a článok 90 ods. 2)

1.      Návrh výboru pre povýšenie vypracovaný na účely udelenia prednostných bodov rozličných kategórií stanovených systémom povyšovania zavedeným internou právnou úpravou Komisie nepredstavuje akt spôsobujúci ujmu. Výbory pre povýšenie totiž nemajú právomoc prijímať rozhodnutia týkajúce sa udeľovania prednostných bodov. V dôsledku toho, aj keď na základe článku 25 druhého odseku služobného poriadku každé rozhodnutie spôsobujúce ujmu musí uvádzať dôvody, na ktorých je založené, neplatí to pre takýto návrh výboru pre povýšenie vo vzťahu k nepovýšenému úradníkovi.

(pozri bod 54)

2.      Menovací orgán nie je v rámci konania o povyšovaní povinný odôvodniť rozhodnutie o povyšovaní ani vo vzťahu k jeho adresátovi, ani vo vzťahu k nepovýšeným uchádzačom. Uvedený orgán je však povinný odôvodniť svoje rozhodnutie týkajúce sa zamietnutia sťažnosti podanej nepovýšeným uchádzačom podľa článku 90 ods. 2 služobného poriadku.

(pozri bod 55)

Odkaz:

Súdny dvor: 7. februára 1990, Culin/Komisia, C‑343/87, Zb. s. I‑225, bod 13

Súd prvého stupňa: 3. februára 2005, Heurtaux/Komisia, T‑172/03, Zb. VS s. I‑A‑15, II‑63, bod 42