Language of document : ECLI:EU:F:2007:177

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE (drugi senat)

z dne 17. oktobra 2007

Zadeva F-115/06

Carlos Sanchez Ferriz in drugi

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Javni uslužbenci – Uradniki – Napredovanje – Nevpis na seznam uradnikov, ki so napredovali – Napredovalno obdobje 2005 – Prednostne točke – Delovna uspešnost – Delovna doba – Ugovor nezakonitosti – Dopustnost“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 236 ES in člena 152 AE, s katero C. Sanchez Ferriz in devet drugih uradnikov Komisije predlaga, primarno, razglasitev ničnosti seznama uradnikov, ki so napredovali v napredovalnem obdobju 2005, ker na tem seznamu niso navedena njihova imena, in, podredno, razglasitev ničnosti odločbe, s katero so jim bile dodeljene prednostne točke za navedeno obdobje.

Odločitev: Tožba se delno zavrže kot očitno nedopustna in delno zavrne kot očitno neutemeljena. Vsaka stranka nosi svoje stroške.

Povzetek

1.      Uradniki – Tožba – Akt, ki posega v položaj – Predlog odbora za napredovanja za dodelitev prednostnih točk – Izključitev

(Kadrovski predpisi za uradnike, členi 25, drugi odstavek, 45, 90 in 91)

2.      Uradniki – Napredovanje – Pritožba kandidata, ki ni napredoval – Zavrnilna odločba – Obveznost obrazložitve

(Kadrovski predpisi za uradnike, členi 25, drugi odstavek, 45 in 90(2))

1.      Predlog odbora za napredovanja za dodelitev različnih kategorij prednostnih točk, določenih v sistemu napredovanja, uvedenem z notranjimi predpisi Komisije, ni akt, ki posega v položaj. Odbori za napredovanja namreč nimajo pristojnosti za sprejemanje odločitev o dodelitvi prednostnih točk. Posledično, čeprav mora biti na podlagi člena 25, drugi odstavek, Kadrovskih predpisov obrazložena vsaka odločba, ki posega v položaj, to ne velja za tak predlog odbora za napredovanja glede uradnika, ki ni napredoval.

(Glej točko 54.)

2.      Organ za imenovanja, v postopku napredovanja ni dolžan obrazložiti odločbe o napredovanju niti glede njenega naslovnika niti glede kandidatov, ki niso napredovali. Navedeni organ mora vseeno obrazložiti odločbo o zavrnitvi pritožbe, ki jo je na podlagi člena 90(2) Kadrovskih predpisov vložil kandidat, ki ni napredoval.

(Glej točko 55.)

Napotitev na:

Sodišče: 7. februar 1990, Culin proti Komisiji, C‑343/87, Recueil, str. I‑225, točka 13;

Sodišče prve stopnje: 3. februar 2005, Heurtaux proti Komisiji, T‑172/03, ZOdl. JU, str. I‑A‑15 in II‑63, točka 42.