Language of document : ECLI:EU:F:2007:173

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (първи състав)

10 октомври 2007 година

Дело F‑17/07

Michel Pouzol

срещу

Сметна палата на Европейските общности

„Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Прехвърляне на пенсионните права, придобити преди постъпването на служба за Общностите — Недопустимост“

Предмет: Жалба, подадена на основание член 236 ЕО и член 152 EA, с която г‑н Pouzol иска по-специално отмяната на решението на Сметната палата от 23 ноември 2006 г. за отхвърляне на подадената на 16 април 2006 г. жалба, с която се иска преизчисляване на бонуса към осигурителния стаж за пенсия на Общността, в резултат на прехвърляне на пенсионните права, придобити от него във Франция, както и отмяната на решението на Комисията от 18 май 2006 г., с което се установява, че начинът на изчисляване на прехвърлените пенсионни права е съответствал на разпоредбите на Правилника, съответно изменени с Регламент (ЕО, Евратом) № 723/2004 на Съвета от 22 март 2004 година (ОВ L 124, стp. 1).

Решение: Отхвърля жалбата като явно недопустима. Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

Резюме

1.      Длъжностни лица — Жалба — Предварителна жалба по административен ред — Жалба срещу акт, приет от институция, различна от тази, в която работи длъжностното лице

(член 90, параграф 2 и член 91, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица)

2.      Длъжностни лица — Пенсии — Пенсионни права, придобити преди постъпване на служба в Общностите — Прехвърляне към общностната схема

(членове 90 и 91от Правилника за длъжностните лица; член 11, параграф 2 от приложение VIII)

1.      В особената хипотеза, която може да възникне в областта на прехвърлянето на пенсионни права, когато институция, различна от тази, в която работи длъжностното лице, следва да разгледа неговото служебно досие, в случай че заинтересованото лице счете, че тази друга институция е приела увреждащ го акт, то трябва да подаде жалба до органа по назначаването към последната институция.

(вж. точка 45)

2.      Изпращането от страна на администрацията на длъжностно лице, подало заявление за прехвърляне на пенсионни права, придобити преди постъпването му на служба в Общностите, на известие относно бонуса към осигурителния стаж, който следва да бъде взет предвид в общностната схема на основание на прехвърлените права, представлява едностранен акт, който не изисква приемането на друга мярка от страна на компетентната институция и който уврежда заинтересованото лице.

Въпреки че тези предложения за прехвърляне на пенсионни права влизат в сила не по типичен начин, това не засяга условията, при които длъжностно лице, което не е удовлетворено от предложения бонус, може да оспори тези решения, като подаде жалба и при необходимост обжалва отново, както е предвидено в членове 90 и 91 от Правилника.

Освен това обстоятелството, че администрацията оттегля такова предложение за прехвърляне на пенсионни права, за да го замени с друго, не доказва по никакъв начин, че оттегленото предложение не е било увреждащ акт за въпросното длъжностно лице, който може да бъде противопоставен на неговия адресат и срещу който той следва да използва предвидените от членове 90 и 91 от Правилника способи за защита.

(вж. точки 52—54)

Позоваване на:

Първоинстанционен съд — Mc Bryan/Комисия, T‑96/92, Recueil FP, стp. I‑A‑305 и II‑1449, точки 18—20

Съд на публичната служба — 14 ноември 2006 г. по дело Chatziioannidou/Комисия, F‑100/05, Recueil FP, стр. I-A-1-129, II-A-1-487, точки 15 и 16, предмет на висяща жалба пред Първоинстанционния съд, T‑20/07 P