Language of document : ECLI:EU:F:2007:173

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU (prvního senátu)

10. října 2007

Věc F-17/07

Michel Pouzol

v.

Účetní dvůr Evropských společenství

„Veřejná služba – Úředníci – Důchody – Převod nároku na důchod nabytého před nástupem do služeb Společenství – Nepřípustnost“

Předmět: Žaloba, podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se M. Pouzol domáhá zejména zrušení rozhodnutí Účetního dvora ze dne 23. listopadu 2006, kterým se zamítá jeho stížnost podaná dne 16. dubna 2006, směřující k novému výpočtu navýšení odsloužených let započitatelných pro účely důchodu Společenství v důsledku převodu nároku na důchod, který získal ve Francii, jakož i zrušení rozhodnutí Komise ze dne 18. května 2006, kterým bylo určeno, že způsoby výpočtu jeho převedeného nároku na důchod byly v souladu s ustanoveními Služebního řádu ve znění nařízení Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 ze dne 22. března 2004 (Úř. věst. L 124, s. 1; Zvl. vyd. 01/02, s. 130).

Rozhodnutí: Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná. Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

1.      Úředníci – Žaloba – Předchozí správní stížnost – Stížnost podaná proti aktu přijatému jiným orgánem než orgánem, u kterého byl úředník zaměstnán

(Služební řád, čl. 90 odst. 2 a čl. 91 odst. 2)

2.      Úředníci – Důchody – Nárok na důchod nabytý před vstupem do služby u Společenství – Převod do systému Společenství

(Služební řád, články 90 a 91; příloha VIII, čl. 11 odst. 2)

1.      Ve zvláštním případě, který může nastat v oblasti převodu nároku na důchod, kdy orgán jiný než orgán, u kterého je úředník zaměstnán, musí projednat spis, který se úředníka týká, musí dotčený, má-li za to, že tento jiný orgán přijal akt, který nepříznivě zasahuje do jeho právního postavení, podat svou stížnost k orgánu oprávněnému ke jmenování tohoto posledně uvedeného orgánu.

(viz bod 45)

2.      Zašle-li správa úředníkovi, který podal žádost o převod nároku na důchod, který získal před nástupem do služby Společenství, oznámení, kterým mu sděleno navýšení odsloužených let, které je třeba zohlednit v rámci režimu Společenství z důvodu převodu nároku na důchod, představuje toto jednostranný akt, který nevyžaduje další opatření příslušného orgánu a který nepříznivě zasahuje do právního postavení dotčeného.

I když podmínky vstupu v platnost těchto návrhů na převod nároku na důchod nejsou typické, nedotýká se to podmínek, za nichž úředník, který není spokojen s navrhovaným navýšením, může napadnout tato rozhodnutí tím, že podá stížnost a poté případně žalobu podle podmínek stanovených v článcích 90 a 91 služebního řádu.

Krom toho skutečnost, že správa vezme zpět takový návrh na převod nároku na důchod, aby jej nahradila jiným návrhem, nemůže prokázat, že návrh, který byl vzat zpět, nebyl aktem, který nepříznivě zasahuje do právního postavení dotčeného a proti kterému měl dotčený využít opravné prostředky stanovené v článcích 90 a 91 služebního řádu.

(viz body 52 až 54)

Odkazy:

Soud prvního stupně: Mc Bryan v. Komise, T‑96/92, Recueil FP, s. I‑A‑305 a II‑1449, body 18 až 20

Soud pro veřejnou službu: 14. listopadu 2006, Chatziioannidou v. Komise, F‑100/05, Sb. VS s. I-A-1-129 a II-A-1-487, body 15 a 16, který je předmětem kasačního opravného prostředku podaného u Soudu prvního stupně, T‑20/07 P