Language of document : ECLI:EU:F:2007:173

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS
(ensimmäinen jaosto)

10 päivänä lokakuuta 2007

Asia F-17/07

Michel Pouzol

vastaan

Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuin

Henkilöstö – Virkamiehet – Eläkkeet – Ennen yhteisöjen palvelukseen tuloa saavutettujen eläkeoikeuksien siirtäminen – Tutkimatta jättäminen

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Michel Pouzol vaatii virkamiestuomiointa muun muassa kumoamaan tilintarkastustuomioistuimen 23.11.2006 tekemän päätöksen, jolla kumottiin hänen 16.4.2006 esittämänsä hallinnollinen valitus, jossa vaadittiin hänen Ranskassa hankkimiensa eläkeoikeuksien siirrosta koituneiden yhteisön eläkkeessä huomioon otettavien palvelusvuosien laskemista uudelleen, sekä kumoamaan 18.5.2006 tehdyn komission päätöksen, jossa todettiin, että hänen siirrettyjen eläkeoikeuksiensa laskentatapa oli henkilöstösääntöjen määräysten mukainen, sellaisina kuin ne ovat muutettuna 22.3.2004 annetulla neuvoston asetuksella (EY, Euratom) N:o 723/2004 (EUVL L 124, p. 1).

Ratkaisu: Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat. Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan

Tiivistelmä

1.      Henkilöstö – Kanne – Edeltävä hallinnollinen valitus – Hallinnollinen valitus, jonka on tehnyt muu toimielin kuin virkamiehen palvelukseen ottanut toimielin

         (Henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohta, ja 91 artiklan 2 kohta)

2.      Henkilöstö – Eläkkeet – Ennen yhteisöjen palvelukseen tuloa saavutetut eläkeoikeudet – Siirto yhteisön järjestelmään

         (Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artikla sekä liitteessä VIII oleva 11 artiklan  2 kohta)

1.      Siinä erityisessä tapauksessa, joka saattaa tulla esiin siirrettäessä eläkeoikeuksia ja jossa muu kuin virkamiehen palvelukseen ottanut toimielin käsittelee häntä koskevaa asiakirja-aineistoa, henkilön, jota asia koskee ja joka katsoo tämän toisen toimielimen tehneen hänelle vastaisen päätöksen, on kohdistettava hallinnollinen valituksensa viimeksi mainitun toimielimen nimittävälle viranomaiselle.

(ks. 45 kohta)

2.      Se, että hallinto toimittaa virkamiehelle, joka on esittänyt pyynnön ennen yhteisöjen palvelukseen tuloaan hankkimiensa eläkeoikeuksien siirrosta, muistion, jossa se ilmoittaa yhteisön järjestelmässä huomioon otettavien palvelusvuosien määrän siirrettyjen oikeuksien osalta, on yksipuolinen ja asianomaiselle vastainen toimi, joka ei edellytä toimivaltaiselta toimielimeltä mitään muuta toimenpidettä.

Vaikka näiden eläkeoikeuksien siirtoa koskevien ehdotusten voimaantuloa koskevat yksityiskohtaiset säännöt ovat epätyypillisiä, tämä ei vaikuta edellytyksiin, joiden mukaisesti virkamies, joka arvioi olevansa tyytymätön ehdotettuihin palvelusvuosiin, voi riitauttaa nämä päätökset tekemällä hallinnollisen valituksen ja tämän jälkeen tarvittaessa nostamalla kanteen henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artiklan mukaisin edellytyksin.

Myöskään se, että hallinto peruuttaa tällaisen eläkeoikeuksien siirtoa koskevan ehdotuksen ja korvaa sen toisella, ei ole missään tapauksessa omiaan osoittamaan, että peruutettu ehdotus ei olisi asianomaiselle vastainen päätös, joka on kohdistettu sen adressaatille ja jonka osalta on käytettävä henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artiklan mukaisia kanneteitä.

(ks. 52–54 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑96/92, Mc Bryan v. komissio, (Kok. H. s. I‑A‑305 ja II‑1449, 18–20 kohta).

Virkamiestuomioistuin: asia F‑100/05, Chatziioannidou v. komissio, 14.11.2006 (Kok. H. 2006, s. I-A-1-129 ja II-A-1-487, 15 ja 16 kohta), jota koskeva valitus on vireillä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa diaarinumerolla T‑20/07 P.