Language of document : ECLI:EU:F:2007:173

TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) NUTARTIS

2007 m. spalio 10 d.

Byla F‑17/07

Michel Pouzol

prieš

Europos Bendrijų Audito Rūmus

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Pensijos – Teisių į pensiją, įgytų iki tarnybos Bendrijose pradžios, pervedimas – Nepriimtinumas“

Dalykas: Pagal EB 236 straipsnį ir AE 152 straipsnį pareikštas ieškinys, kuriuo M. Pouzol prašo, pirmiausia, panaikinti 2006 m. lapkričio 23 d. Audito Rūmų sprendimą atmesti 2006 m. balandžio 16 d. skundą, kuriuo prašoma perskaičiuoti papildomą Bendrijos pensinio stažo laikotarpį, susidariusį pervedus Prancūzijoje įgytas teises į pensiją, ir panaikinti 2006 m. gegužės 18 d. Komisijos sprendimą, kuriame patvirtinta, kad jo pervestų teisių į pensiją apskaičiavimo metodai atitiko Pareigūnų tarnybos nuostatų normas, iš dalies pakeistas 2004 m. kovo 22 d. Tarybos reglamentu Nr. 723/2004 (EB, Euratomas) (OL L 124, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 2 t., p. 130).

Sprendimas: Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Ieškinys – Išankstinis administracinis skundas – Skundas dėl kitos institucijos nei ta, kurioje dirba pareigūnas, priimto akto

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalis ir 91 straipsnio 2 dalis)

2.      Pareigūnai – Pensijos – Teisės į pensiją, įgytos prieš pradedant tarnybą Bendrijose – Pervedimas į Bendrijų sistemą

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai; VIII priedo 11 straipsnio 2 dalis)

1.      Konkrečiu atveju, kuris gali kilti pervedant teises į pensiją, kai kita institucija nei ta, kurioje dirba pareigūnas, turi nagrinėti jo bylą, suinteresuotasis asmuo, manydamas, kad ši institucija priėmė aktą jo nenaudai, turi pateikti skundą šios institucijos Paskyrimų tarnybai.

(žr. 45 punktą)

2.      Administracijos rašto, kuriame nurodytas papildomo stažo laikotarpis, į kurį reikia atsižvelgti pervedant teises į pensiją į Bendrijų sistemą, perdavimas pareigūnui, prašiusiam pervesti prieš pradedant dirbti Bendrijų tarnyboje įgytas teises į pensiją, yra asmens nenaudai atliktas vienašalis aktas, dėl kurio kompetentinga institucija neturi imtis jokių kitų priemonių.

Tiesa, kad pasiūlymai dėl teisių į pensiją pervedimo įsigaliojo neįprastai, tačiau tai neturi įtakos sąlygoms, kuriomis pareigūnas, nepatenkintas siūlomu papildomu stažo laikotarpiu, gali apskųsti šiuos sprendimus pateikdamas skundą, o vėliau, prireikus, pareikšdamas ieškinį Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniuose nustatyta tvarka.

Be to, tai, kad administracija atsiima pasiūlymą dėl teisių į pensiją pervedimo jį pakeisdama kitu, visai nepatvirtina to, kad atsiimtas pasiūlymas nebuvo asmens nenaudai priimtas aktas, kuriuo buvo galima remtis prieš jo adresatą ir dėl kurio šis turėjo imtis Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniuose numatytų teisių gynimo priemonių.

(žr. 52–54 punktus)

Nuoroda:

1995 m. balandžio 27 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo Mc Bryan prieš Komisiją, T‑96/92, Rink. VT p. I‑A‑305 ir II‑1449, 18–20 punktai.

2006 m. lapkričio 14 d. Tarnautojų teismo sprendimo Chatziioannidou prieš Komisiją, F‑100/05, Rink. VT p. I‑A‑1‑129 ir II‑A‑1‑487, apskųsto Pirmosios instancijos teismui, T‑20/07 P, 15 ir 16 punktai.