Language of document : ECLI:EU:F:2007:173

CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS (pirmā palāta)

2007. gada 10. oktobrī

Lieta F‑17/07

Michel Pouzol

pret

Eiropas Kopienu Revīzijas palātu

Civildienests – Ierēdņi – Pensijas – Pirms darba uzsākšanas Kopienās iegūto pensijas tiesību pārskaitīšana – Nepieņemamība

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar ko Pouzol lūdz atcelt Revīzijas palātas 2006. gada 23. novembra lēmumu, ar kuru ir noraidīta viņa sūdzība, kas tika iesniegta 2006. gada 16. aprīlī un kurā tika lūgts pārrēķināt Kopienas pensijas papildu izdienas gadus, kas izriet no Francijā iegūto pensijas tiesību pārskaitīšanas, kā arī atcelt Komisijas 2006. gada 18. maija lēmumu, kurā atzīts, ka viņa pārskaitīto pensijas tiesību aprēķina kārtība atbilst Civildienesta noteikumiem, kas grozīti ar Padomes 2004. gada 22. marta Regulu (EK, Euratom) Nr. 723/2004 (OV L 124, 1. lpp.)

Nolēmums Prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu. Katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Prasība – Iepriekšēja administratīva sūdzība – Sūdzība par aktu, ko pieņēmusi iestāde, kura nav ierēdņa darba devēja

(Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punkts un 91. panta 2. punkts)

2.      Ierēdņi – Pensijas – Iegūtās tiesības uz pensiju pirms darba uzsākšanas Kopienās – Pārskaitīšana uz Kopienu sistēmu

(Civildienesta noteikumu 90. un 91. pants un VIII pielikuma 11. panta 2. punkts)

1.      Īpašā gadījumā, kas var rasties pensijas tiesību pārskaitīšanas jomā, kad iestādei, kas nav ierēdņa darba devēja, ir jāizskata lietas materiāli, kas uz šo ierēdni attiecas, ieinteresētajai personai, ja tā uzskata, ka šī cita iestāde ir pieņēmusi tai nelabvēlīgu aktu, ir jāiesniedz sūdzība tās iecēlējinstitūcijai.

(skat. 45. punktu)

2.      Paziņojums, ko administrācija nosūta ierēdnim, kurš iesniedzis pieteikumu, lai pārskaitītu pirms darba uzsākšanas Kopienās iegūtās pensijas tiesības, un kurā viņam ir norādīti papildu izdienas gadi, kas ir jāņem vērā Kopienu sistēmā saistībā ar pārskaitītajām tiesībām, ir vienpusējs akts, attiecībā uz kuru kompetentajai iestādei nav jāveic neviens cits pasākums un kas ir nelabvēlīgs ieinteresētajai personai.

Lai arī kārtība, kādā stājās spēkā šie priekšlikumi par pensijas tiesību pārskaitīšanu, ir neparasta, tas neietekmē apstākļus, kuros ierēdnis, kas nav apmierināts ar piedāvātajiem papildu izdienas gadiem, var apstrīdēt šos lēmumus, iesniedzot sūdzību un pēc tam – vajadzības gadījumā Civildienesta noteikumu 90. un 91. pantā paredzētajos apstākļos – prasību.

Turklāt tas, ka administrācija atsauc šādu piedāvājumu pārskaitīt viņa pensijas tiesības un to aizstāj ar citu, nekādi nevar pierādīt, ka atsauktais piedāvājums adresātam nebija nelabvēlīgs akts, kuru tas var pārsūdzēt, izmantojot Civildienesta noteikumu 90. un 91. pantā paredzētos tiesību aizsardzības līdzekļus.

(skat. 52.–54. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: T‑96/92 Mc Bryan/Komisija, Recueil FP, I‑A‑305. un II‑1449. lpp., 18.–20. punkts.

Civildienesta tiesa: 2006. gada 14. novembris, F‑100/05 Chatziioannidou/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑1‑129. un II‑A‑1‑487. lpp., 15. un 16. punkts, par kuru iesniegta apelācijas sūdzība Pirmās instances tiesā, lieta T‑20/07 P.