Language of document : ECLI:EU:F:2007:173

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE (Camera întâi)

10 octombrie 2007

Cauza F‑17/07

Michel Pouzol

împotriva

Curții de Conturi a Comunităților Europene

„Funcție publică — Funcționari — Pensii — Transferul drepturilor de pensie dobândite anterior angajării în muncă în cadrul Comunităților — Inadmisibilitate”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care domnul Pouzol solicită, printre altele, anularea deciziei Curții de Conturi din 23 noiembrie 2006 prin care a fost respinsă reclamația sa, introdusă la 16 aprilie 2006, având ca obiect recalcularea sporului de ani de plată a contribuțiilor la sistemul de pensii comunitar rezultat din transferul drepturilor de pensie pe care le dobândise în Franța, precum și anularea deciziei Comisiei din 18 mai 2006 prin care s‑a constatat că modul de calcul al drepturilor sale de pensie transferate era conform dispozițiilor Statutului funcționarilor, astfel cum au fost modificate prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 723/2004 al Consiliului din 22 martie 2004 (JO L 124, p. 1)

Decizia: Respinge acțiunea ca vădit inadmisibilă. Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul ordonanței

1.      Funcționari — Acțiune — Reclamație administrativă prealabilă — Reclamație îndreptată împotriva unui act adoptat de o altă instituție decât cea în cadrul căreia își exercită activitatea funcționarul

[Statutul funcționarilor, art. 90 alin. (2) și art. 91 alin. (2)]

2.      Funcționari — Pensii — Drepturi de pensie dobândite anterior angajării în muncă în cadrul Comunităților — Transfer către sistemul comunitar

[Statutul funcționarilor, art. 90 și 91; anexa VIII, art. 11 alin. (2)]

1.      În cazul specific, care poate apărea în materie de transfer de drepturi de pensie, în care o altă instituție decât cea în cadrul căreia își exercită activitatea funcționarul este în situația de a se pronunța cu privire la o cerere referitoare la acesta, persoana interesată, dacă apreciază că această altă instituție a adoptat un act care o lezează, trebuie să adreseze reclamația autorității împuternicite să facă numiri din cadrul acesteia din urmă.

(a se vedea punctul 45)

2.      Comunicarea, de către administrație, funcționarului care a formulat o cerere de transfer al drepturilor de pensie dobândite anterior angajării în muncă în cadrul Comunităților a unei note prin care i se indică sporul de ani de plată a contribuțiilor la sistemul de pensii, aferent drepturilor transferate, care trebuie luat în considerare în sistemul comunitar constituie un act cu caracter unilateral, care nu necesită nicio altă măsură din partea instituției competente și care lezează persoana interesată.

Chiar dacă este adevărat că modul de intrare în vigoare a acestor propuneri de transfer de drepturi de pensie are un caracter atipic, aceasta nu afectează condițiile în care un funcționar care consideră că sporul propus nu este satisfăcător poate contesta aceste decizii, formulând o reclamație și apoi, eventual, o acțiune, în condițiile prevăzute la articolele 90 și 91 din Statutul funcționarilor.

În plus, împrejurarea că administrația retrage o astfel de propunere de transfer de drepturi de pensie pentru a o înlocui cu alta nu poate nicidecum dovedi că propunerea retrasă nu era un act care lezează, opozabil destinatarului său și împotriva căruia acesta trebuia să exercite căile de atac prevăzute la articolele 90 și 91 din statut.

(a se vedea punctele 52-54)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: Mc Bryan/Comisia, T‑96/92, RecFP, p. I‑A‑305 și II‑1449, punctele 18-20

Tribunalul Funcției Publice: 14 noiembrie 2006, Chatziioannidou/Comisia, F‑100/05, RecFP, p. I‑A‑1‑129 și II‑A‑1‑487, punctele 15 și 16, care a făcut obiectul unui recurs la Tribunalul de Primă Instanță, T‑20/07 P