Language of document : ECLI:EU:F:2007:173

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE (prvi senat)

z dne 10. oktobra 2007

Zadeva F-17/07

Michel Pouzol

proti

Računskemu sodišču Evropskih skupnosti

„Javni uslužbenci – Uradniki – Pokojnine – Prenos pokojninskih pravic, pridobljenih pred zaposlitvijo v Skupnostih – Nedopustnost“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 236 ES in člena 152 AE, s katero M. Pouzol predlaga predvsem razglasitev ničnosti odločbe Računskega sodišča z dne 23. novembra 2006 o zavrnitvi njegove pritožbe, vložene 16. aprila 2006, s katero je zahteval nov izračun dodatne pokojninske dobe Skupnosti zaradi prenosa pokojninskih pravic, ki jih je pridobil v Franciji, ter razglasitev ničnosti odločbe Komisije z dne 18. maja 2006, s katero je bilo ugotovljeno, da je bil način izračuna njegovih prenesenih pokojninskih pravic skladen z določbami Kadrovskih predpisov, kakor so bile spremenjene z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 723/2004 z dne 22. marca 2004 (UL L 124, str. 1).

Odločitev: Tožba se zavrže kot očitno nedopustna. Vsaka stranka nosi svoje stroške.

Povzetek

1.      Uradniki – Tožba – Predhodna upravna pritožba – Pritožba zoper akt, ki ga ni sprejela institucija, v kateri je zaposlen uradnik

(Kadrovski predpisi za uradnike, člena 90(2) in 91(2))

2.      Uradniki – Pokojnine – Pokojninske pravice, pridobljene pred začetkom dela v Skupnostih – Prenos v sistem Skupnosti

(Kadrovski predpisi za uradnike, člena 90 in 91; Priloga VIII, člen 11(2))

1.      V posebnem primeru, ki se lahko zgodi na področju prenosa pokojninskih pravic, ko mora institucija, v kateri uradnik ni zaposlen, obravnavati njegov spis, mora zainteresirana oseba, če meni, da je ta institucija sprejela akt, ki posega v njen položaj, pritožbo nasloviti na organ za imenovanja te institucije.

(Glej točko 45.)

2.      Ko uprava uradniku, ki je vložil zahtevo za prenos pokojninskih pravic, pridobljenih pred začetkom dela v Skupnostih, pošlje obvestilo, v katerem je navedena dodatna pokojninska doba, ki jo je treba v sistemu Skupnosti upoštevati iz naslova prenesenih pravic, je to enostranski akt, ki od pristojne institucije ne zahteva nobenega drugega ukrepa in posega v položaj zainteresirane osebe.

Čeprav so podrobna pravila za začetek veljavnosti teh predlogov za prenos pokojninskih pravic res neznačilna, to ne vpliva na pogoje, pod katerimi lahko uradnik, ki ni zadovoljen s predlagano pokojninsko dobo, izpodbija te odločbe z vložitvijo pritožbe in nato, če je potrebno, tožbe pod pogoji iz členov 90 in 91 Kadrovskih predpisov.

Poleg tega s tem, da uprava umakne tak predlog prenosa pokojninskih pravic in ga nadomesti z drugim, nikakor ni mogoče dokazati, da umaknjen predlog ni bil akt, ki posega v položaj naslovnika in zoper katerega bi ta moral uporabiti pravna sredstva iz členov 90 in 91 Kadrovskih predpisov.

(Glej točke od 52 do 54.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 26. november 2003, Mc Bryan proti Komisiji, T‑96/02, RecFP, str. I‑A‑305 in II‑1449, točke od 18 do 20;

Sodišče za uslužbence: 14. november 2006, Chatziioannidou proti Komisiji, F‑100/05, ZOdl. JU, str. I-A-1-129 in II-A-1-487, točki 15 in 16, zoper katero je bila vložena pritožba pri Sodišču prve stopnje, T‑20/07 P.