Language of document : ECLI:EU:F:2007:178

TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2007 m. spalio 18 d.

Byla F‑112/06

Erika Krcova

prieš

Europos Bendrijų Teisingumo Teismą

„Viešoji tarnyba – Pareigūnas, paskirtas bandomajam laikotarpiui – Pareigūnų tarnybos nuostatų 34 straipsnis – Pareigūno, paskirto bandomajam laikotarpiui, atleidimas – Diskrecija – Pareiga motyvuoti – Rūpestingumo pareiga – Gero administravimo principas“

Dalykas: Pagal EB 236 straipsnį ir AE 152 straipsnį pareikštas ieškinys, kuriuo E. Krcova prašo panaikinti 2005 m. spalio 17 d. Teisingumo Teismo sprendimą atleisti ją iš pareigų pasibaigus bandomajam laikotarpiui ir prireikus 2005 m. rugsėjo 16 d. Teisingumo Teismo sprendimą antrą kartą pratęsti jos bandomąjį laikotarpį dviems mėnesiams nuo 2005 m. rugpjūčio 1 d., taip pat 2005 m. rugsėjo 12 d. trečią bandomojo laikotarpio ataskaitą, kurioje nusprendžiama, kad negalima siūlyti Paskyrimų tarnybai paskirti ją į pareigas.

Sprendimas: Atmesti ieškinį. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Įdarbinimas – Bandomasis laikotarpis – Bandomojo laikotarpio ataskaita – Pavėluotas parengimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 34 straipsnis)

2.      Pareigūnai – Įdarbinimas – Bandomasis laikotarpis – Dalykas – Išbandymo sąlygos

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 34 straipsnis)

3.      Pareigūnai – Įdarbinimas – Bandomasis laikotarpis – Rezultatų įvertinimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 34 straipsnis)

4.      Pareigūnai – Įdarbinimas – Bandomasis laikotarpis – Neigiamas suinteresuotojo asmens sugebėjimų įvertinimas – Bandomojo laikotarpio pratęsimas ir paskyrimas į kitas pareigas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 34 straipsnis)

1.      Jei bandomajam laikotarpiui paskirtam pareigūnui buvo suteikta galimybė pareikšti savo nuomonę dėl jo bandomojo laikotarpio ataskaitoje pateiktų vertinimų ir dėl vėlavimo parengti šią ataskaitą ar pasikonsultuoti su Jungtiniu ataskaitų komitetu, nors ir gaila, kad buvo nesilaikyta Pareigūnų tarnybos nuostatų 34 straipsnyje įtvirtintų reikalavimų, negalima ginčyti šios ataskaitos galiojimo ar prireikus sprendimo atleisti.

(žr. 35 punktą)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo sprendimai: 1981 m. spalio 8 d. Sprendimo Tither prieš Komisiją, 175/80, Rink. p. 2345, 13 punktas; 1982 m. kovo 25 d. Sprendimo Munk prieš Komisiją, 98/81, Rink. p. 1155, 8 punktas.

Pirmosios instancijos teismo sprendimai: 1992 m. balandžio 1 d. Sprendimo Kupka-Floridi prieš ESRK, T‑26/91, Rink. p. II‑1615, 20 punktas; 1997 m. kovo 5 d. Sprendimo Rozand-Lambiotte prieš Komisiją, T‑96/95, Rink. VT p. I‑A‑35 ir II‑97, 68 punktas; 1999 m. rugsėjo 21 d. Sprendimo Trigari-Venturin prieš Centre de traduction, T‑98/98, Rink. VT p. I‑A‑159 ir II‑821, 74 punktas.

2.      Pareigūnų tarnybos nuostatų 34 straipsnyje įtvirtintas bandomasis laikotarpis negali būti tapatinamas su mokymosi laikotarpiu, tačiau vis dėlto būtina, kad šiuo laikotarpiu suinteresuotajam asmeniui būtų sudarytos galimybės parodyti savo sugebėjimus. Ši sąlyga atitinka iš gero administravimo ir vienodo požiūrio principų kylančius reikalavimus bei rūpestingumo pareigą, kuri atspindi abipusių teisių ir pareigų, Pareigūnų tarnybos nuostatuose nustatytų viešosios valdžios institucijos ir jos darbuotojų santykiams, pusiausvyrą. Praktiškai ši pusiausvyra reiškia, kad pareigūnas, paskirtas bandomajam laikotarpiui, turi turėti ne tik tinkamas materialines sąlygas, bet taip pat, atsižvelgiant į jo atliekamų pareigų pobūdį, turi gauti atitinkamų nurodymų ir patarimų, kad galėtų prisitaikyti prie specialių jo užimamų pareigų poreikių.

(žr. 48 punktą)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo sprendimai: 1956 m. gruodžio 12 d. Sprendimo Mirossevich prieš Vyriausiąją Valdybą, 10/55, Rink. p. 365, 387 ir kt.; 1985 m. gegužės 15 d. Sprendimo Patrinos prieš ESRK, 3/84, Rink. p. 1421, 20 ir 21 punktai.

Pirmosios instancijos teismo sprendimai: minėto Sprendimo Kupka-Floridi prieš ESRK 44 punktas; 1994 m. lapkričio 30 d. Sprendimo Correia prieš Komisiją, T‑568/93, Rink. VT p. I‑A‑271 ir II‑857, 34 punktas; minėto Sprendimo Rozand‑Lambiotte prieš Komisiją 95 punktas; 2002 m. birželio 27 d. Sprendimo Tralli prieš BCE, T‑373/00, T‑27/01, T‑56/01 ir T‑69/01, Rink. VT p. I‑A‑97 ir II‑453, 69 punktas.

3.      Administracija, vertindama pareigūno, paskirto bandomajam laikotarpiui, sugebėjimus ir darbo rezultatus tarnybos interesų atžvilgiu, turi didelę diskreciją. Taigi Tarnautojų teismas negali institucijų vertinimo dėl bandomojo laikotarpio rezultatų ir kandidato tinkamumo būti paskirtam į nuolatinę viešąją Bendrijos tarnybą pakeisti savuoju, todėl jo kontrolė turi apsiriboti klausimais, ar nebuvo padaryta akivaizdžios vertinimo klaidos arba ar nepiktnaudžiauta įgaliojimais.

(žr. 62 punktą)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo sprendimai: minėto Sprendimo Munk prieš Komisiją 16 punktas; 1983 m. lapkričio 17 d. Sprendimo Tréfois prieš Teisingumo Teismą, 290/82, Rink. p. 3751, 29 punktas; 1984 m. balandžio 5 d. Sprendimo Alvarez prieš Parlamentą, 347/82, Rink. p. 1847, 16 punktas; minėto Sprendimo Patrinos prieš ESRK 25 punktas; 1989 m. gruodžio 13 d. Sprendimo Patrinos prieš ESRK, C‑17/88, Rink. p. 4249, 33 punktas.

Pirmosios instancijos teismo sprendimai: minėto Sprendimo Kupka-Floridi prieš ESRK 52 punktas; minėto Sprendimo Rozand-Lambiotte prieš Komisiją 112 punktas; minėto Sprendimo Tralli prieš EBC 76 punktas.

4.      Pareigūnų tarnybos nuostatų 34 straipsnyje įtvirtintoje procedūroje nenumatyta suteikti pareigūnui, paskirtam bandomajam laikotarpiui, galimybę pareikšti nuomonę dėl sprendimo, kuris bus priimtas dėl jo bandomojo laikotarpio ataskaitos neigiamo pobūdžio. Be to, Pareigūnų tarnybos nuostatų 34 straipsnio 3 dalies trečios pastraipos nuostatos tikrai nereiškia, kad pareigūnui, paskirtam bandomajam laikotarpiui, neparodžius pakankamai profesinių sugebėjimų, kad būtų priimtas į nuolatinę tarnybą, Paskyrimų tarnyba turi svarstyti pratęsti jo bandomąjį laikotarpį skirdama pareigūną į kitą padalinį. Atvirkščiai, žodžių „išimtiniais atvejais“ vartojimas šioje nuostatoje aiškiai parodo, kad tarnyba turi didelę diskreciją remdamasi faktinėmis aplinkybėmis ir konkrečiomis sąlygomis spręsti, kokiomis aplinkybėmis pageidautina pratęsti bandomąjį laikotarpį. Tai ypač taikytina, jei bandomasis laikotarpis pratęsiamas būtent paskyrus į kitas pareigas, o tai paprasčiausiai numatyta kaip galimybė to paties straipsnio 4 dalyje nurodant, kad visas bandomasis laikotarpis jokiomis aplinkybėmis negali būti ilgesnis kaip15 mėnesių.

(žr. 75 ir 77 punktus)

Nuoroda:

1973 m. liepos 12 d. Teisingumo Teismo sprendimo Di Pillo prieš Komisiją, 10/72 ir 47/72, Rink. p. 763, 16 punktas.