Language of document : ECLI:EU:F:2007:178

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS (otrā palāta)

2007. gada 18. oktobrī

Lieta F‑112/06

Erika      Krcova

pret

Eiropas Kopienu Tiesu

Civildienests – Pārbaudāmais – Civildienesta noteikumu 34. pants – Pārbaudāmā atlaišana – Rīcības brīvība – Pienākums norādīt pamatojumu – Pienākums ņemt vērā ierēdņu intereses – Labas pārvaldības princips

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu, ar ko Krcova lūdz atcelt Tiesas 2005. gada 17. oktobra lēmumu, ar kuru viņa ir atlaista pārbaudes laika beigās, un vajadzības gadījumā atcelt Tiesas 2005. gada 16. septembra lēmumu, ar kuru otrreiz ir pagarināts viņas pārbaudes laiks uz diviem mēnešiem, sākot no 2005. gada 1. augusta, kā arī viņas trešo 2005. gada 12. septembra ziņojumu par pārbaudes laiku, kurā ir atzīts, ka iecēlējinstitūcija nevar ieteikt viņu iecelt amatā

Nolēmums Prasību noraidīt. Katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Pieņemšana darbā – Pārbaudes laiks – Ziņojums par pārbaudes laiku – Novēlota pieņemšana

(Civildienesta noteikumu 34. pants)

2.      Ierēdņi – Pieņemšana darbā – Pārbaudes laiks – Mērķis – Norises nosacījumi

(Civildienesta noteikumu 34. pants)

3.      Ierēdņi – Pieņemšana darbā – Pārbaudes laiks – Rezultātu vērtējums

(Civildienesta noteikumu 34. pants)

4.      Ierēdņi – Pieņemšana darbā – Pārbaudes laiks – Negatīvs ieinteresētās personas prasmju novērtējums – Pārbaudes laika pagarināšana un iecelšana citā amatā

(Civildienesta noteikumu 34. pants)

1.      Tā kā pārbaudāmajam tika sniegta iespēja darīt zināmu savu viedokli par viņa ziņojumā par pārbaudes laiku iekļauto vērtējumu, novēlota tā sagatavošana vai konsultēšanās ar ziņojumu komiteju, lai arī cik smags, ņemot vērā Civildienesta noteikumu 34. pantā paredzētās prasības, būtu pārkāpums, ko šāda kavēšanās rada, nevar likt apšaubīt tā spēkā esamību vai attiecīgā gadījumā lēmuma par atlaišanu spēkā esamību.

(skat. 35. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1981. gada 8. oktobris, 175/80 Tither/Komisija, Recueil, 2345. lpp., 13. punkts; 1982. gada 25. marts, 98/81 Munk/Komisija, Recueil, 1155. lpp., 8. punkts.

Pirmās instances tiesa: 1992. gada 1. aprīlis, T‑26/91 Kupka‑Floridi/EESK, Recueil, II‑1615. lpp., 20. punkts; 1997. gada 5. marts, T‑96/95 Rozand‑Lambiotte/Komisija, Recueil FP, I‑A‑35. un II‑97. lpp., 68. punkts; 1999. gada 21. septembris, T‑98/98 Trigari‑Venturin/Centre de traduction, Recueil FP, I‑A‑159. un II‑821. lpp., 74. punkts.

2.      Kaut arī Civildienesta noteikumu 34. pantā paredzēto pārbaudes laiku nevar pielīdzināt mācību laikam, tomēr pastāv obligāta prasība, ka ieinteresētajai personai pārbaudes laikā ir jādod iespēja pierādīt savas spējas. Šis nosacījums atbilst prasībām par labu pārvaldību un vienlīdzīgu attieksmi, kā arī pienākumam ņemt vērā ierēdņu intereses, kas atspoguļo savstarpējo tiesību un pienākumu līdzsvaru, kurš ar Civildienesta noteikumiem izveidots attiecībās starp publisku iestādi un publiskā dienesta darbiniekiem. Faktiski tas nozīmē, ka pārbaudāmajam ir ne vien jānodrošina atbilstoši materiāltehniskie apstākļi, bet arī jādod viņam atbilstoši norādījumi un padomi, ņemot vērā veikto funkciju raksturu, lai spētu pielāgoties īpašajām vajadzībām, kas saistītas ar viņa ieņemamo amatu.

(skat. 48. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1956. gada 12. decembris, 10/55 Mirossevich/Augstā iestāde, Recueil, 365., 387. un nākamās lpp.; 1985. gada 15. maijs, 3/84 Patrinos/EESK Recueil, 1421. lpp., 20. un 21. punkts.

Pirmās instances tiesa: Kupka‑Floridi/EESK, minēts iepriekš, 44. punkts; 1994. gada 30. novembris, T‑568/93 Correia/Komisija, Recueil FP, I‑A‑271. un II‑857. lpp., 34. punkts; Rozand‑Lambiotte/Komisija, minēts iepriekš, 95. punkts; 2002. gada 27. jūnijs, T‑373/00, T‑27/01, T‑56/01 un T‑69/01 Tralli/ECB, Recueil FP, I‑A‑97. un II‑453. lpp., 69. punkts.

3.      Administrācijai ir plaša rīcības brīvība, lai novērtētu pārbaudāmā spējas un pakalpojumus, ņemot vērā dienesta intereses. Līdz ar to Civildienesta tiesa nevar ar savu vērtējumu aizstāt iestāžu vērtējumu attiecībā uz pārbaudes laikā sasniegto rezultātu un spējām, kādas piemīt kandidātam, kas pretendē uz galīgu iecelšanu amatā Kopienu publiskajā dienestā, jo tā var pārbaudīt tikai to, vai nav pieļauta acīmredzama kļūda vērtējumā vai notikusi pilnvaru nepareiza izmantošana.

(skat. 62. punktu)

Atsauces

Tiesa: Munk/Komisija, minēts iepriekš, 16. punkts; 1983. gada 17. novembris, 290/82 Tréfois/Tiesa, Recueil, 3751. lpp., 29. punkts; 1984. gada 5. aprīlis, 347/82 Alvarez/Parlaments, Recueil, 1847. lpp., 16. punkts; Patrinos/EESK, minēts iepriekš, 25. punkts; 1989. gada 13. decembris, C‑17/88 Patrinos/EESK, Recueil, 4249. lpp., 33. punkts.

Pirmās instances tiesa: Kupka‑Floridi/EESK, minēts iepriekš, 52. punkts; Rozand‑Lambiotte/Komisija, minēts iepriekš, 112. punkts; Tralli/ECB, minēts iepriekš, 76. punkts.

4.      Civildienesta noteikumu 34. pantā paredzētās procedūras mērķis nav pārbaudāmajam sniegt iespēju izteikties par lēmumu, kas pieņemams, ņemot vērā par viņu sagatavoto negatīvo ziņojumu par pārbaudes laiku. Turklāt no Civildienesta noteikumu 34. panta 3. punkta trešās daļas noteikumiem nekādā ziņā neizriet, ka tad, ja pārbaudāmā darbs nav bijis atbilstošs, lai ieņemtu amatu, iecēlējinstitūcijai ir pienākums noteikt viņa pārbaudes laika pagarinājumu, ieceļot viņu citā amatā citā dienestā. Tieši pretēji, tas, ka minētajā tiesību normā ir izmantota frāze “izņēmuma apstākļos”, skaidri pierāda, ka šai iestādei ir plaša rīcības brīvība, lai atkarībā no konkrētās lietas faktiskajiem un individuāliem apstākļiem noteiktu, kādā situācijā pārbaudes laika pagarināšana ir vēlama. Gadījumā, kad tiek pagarināts pārbaudes laiks, tā tas vēl jo vairāk ir pašas iecelšanas citā amatā dēļ, kas ir paredzēta tikai kā iespējamība, ņemot vērā, ka kopējais pārbaudes laika ilgums saskaņā ar tā paša panta 4. punktu nekādā ziņā nedrīkst pārsniegt 15 mēnešus.

(skat. 75. un 77. punktu)

Atsauce

Tiesa: 1973. gada 12. jūlijs, 10/72 un 47/72 Di Pillo/Komisija, Recueil, 763. lpp., 16. punkts.