Language of document : ECLI:EU:F:2007:178

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE (drugi senat)

z dne 18. oktobra 2007

Zadeva F-112/06

Erika Krcova

proti

Sodišču Evropskih skupnosti

„Javni uslužbenci – Uradnik na poskusnem delu – Člen 34 Kadrovskih predpisov – Odpoved delovnega razmerja uradnika na poskusnem delu – Odločanje po prostem preudarku – Obveznost obrazložitve – Dolžna skrbnost – Načelo dobrega upravljanja“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 236 ES in člena 152 AE, s katero E. Krcova predlaga razglasitev ničnosti odločbe Sodišča z dne 17. oktobra 2005 o odpovedi njenega delovnega razmerja po koncu njene poskusne dobe, ter, če je potrebno, razglasitev ničnosti odločbe Sodišča z dne 16. septembra 2005 o drugem podaljšanju njene poskusne dobe za dva meseca od 1. avgusta 2005 in njenega tretjega poročila o poskusnem delu z dne 12. septembra 2005, v katerem je bilo ugotovljeno, da organu za imenovanja ni mogoče predlagati njenega imenovanja.

Odločitev: Tožba se zavrne. Vsaka stranka nosi svoje stroške.

Povzetek

1.      Uradniki – Zaposlovanje – Poskusna doba – Poročilo o koncu poskusne dobe – Sestava z zamudo

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 34)

2.      Uradniki – Zaposlovanje – Poskusna doba – Predmet – Pogoji poteka

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 34)

3.      Uradniki – Zaposlovanje – Poskusna doba – Ocena rezultatov

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 34)

4.      Uradniki – Zaposlovanje – Poskusna doba – Negativna ocena sposobnosti zainteresirane stranke – Podaljšanje poskusne dobe in prerazporeditev

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 34)

1.      Ker je bilo uradniku na poskusnem delu omogočeno, da predstavi svoje stališče o ocenah v poročilu o poskusnem delu, zamuda pri sestavi tega poročila ali posvetovanju z odborom za poročila, čeprav je ta nepravilnost z vidika zahtev iz člena 34 Kadrovskih predpisov še tako obžalovanja vredna, ne more postaviti pod vprašaj veljavnosti tega poročila ali, če je potrebno, odločbe o odpovedi delovnega razmerja.

(Glej točko 35.)

Napotitev na:

Sodišče: 8. oktober 1981, Tither proti Komisiji, 175/80, Recueil, str. 2345, točka 13; 25. marec 1982, Munk proti Komisiji, 98/81, Recueil, str. 1155, točka 8;

Sodišče prve stopnje: 1. april 1992, Kupka‑Floridi proti ESO, T‑26/91, Recueil, str. II‑1615, točka 20; 5. marec 1997, Rozand-Lambiotte proti Komisiji, T‑96/95, RecFP, str. I‑A‑35 in II‑97, točka 68; 21. september 1999, Trigari-Venturin proti Prevajalskemu centru, T‑98/98, RecFP, str. I‑A‑159 in II‑821, točka 74.

2.      Čeprav poskusnega dela iz člena 34 Kadrovskih predpisov ni mogoče enačiti z obdobjem usposabljanja, je vseeno nujno, da se zainteresirani osebi omogoči, da v tem obdobju dokaže svoje sposobnosti. Ta pogoj ustreza zahtevam po dobrem upravljanju in enakem obravnavanju ter dolžni skrbnosti, ki izraža ravnotežje vzajemnih pravic in obveznosti, ki so jih Kadrovskih predpisi oblikovali v razmerjih med javnim organom in njegovimi uslužbenci. To v praksi pomeni, da mora uradnik na poskusnem delu imeti ne samo ustrezne materialne pogoje, ampak dobiti tudi ustrezna navodila in nasvete, ob upoštevanju narave nalog, ki jih opravlja, da se lahko prilagodi posebnim potrebam svojega delovnega mesta.

(Glej točko 48.)

Napotitev na:

Sodišče: 12. december 1956, Mirossevich proti Visoki oblasti, 10/55, Recueil, str. 365, 387 in naslednje; 15. maj 1985, Patrinos proti ESO, 3/84, Recueil, str. 1421, točki 20 in 21;

Sodišče prve stopnje: zgoraj navedena sodba Kupka‑Floridi proti ESO, točka 44; 30. november 1994, Correia proti Komisiji, T‑568/93, RecFP, str. I‑A‑271 in II‑857, točka 34; zgoraj navedena sodba Rozand-Lambiotte proti Komisiji, točka 95; 27. junij 2002, Tralli proti ECB, združene zadeve T‑373/00, T‑27/01, T‑56/01 in T‑69/01, RecFP, str. I‑A‑97 in II‑453, točka 69.

3.      Uprava ima široko pristojnost pri ocenjevanju sposobnosti in dela uradnika na poskusnem delu glede na interes službe. Torej ni treba, da Sodišče za uslužbence s svojo oceno nadomesti oceno institucij, kar zadeva rezultat poskusnega dela in sposobnosti kandidata za dokončno imenovanje za uradnika Skupnosti, saj je njegov nadzor omejen na neobstoj očitne napake pri presoji ali zlorabe pooblastil.

(Glej točko 62.)

Napotitev na:

Sodišče: zgoraj navedena sodba Munk proti Komisiji, točka 16; 17. november 1983, Tréfois proti Sodišču, 290/82, Recueil, str. 3751, točka 29; 5. april 1984, Alvarez proti Parlamentu, 347/82, Recueil, str. 1847, točka 16; zgoraj navedena sodba Patrinos proti ESO, točka 25; 13. december 1989, Patrinos proti ESO, C‑17/88, Recueil, str. 4249, točka 33;

Sodišče prve stopnje: zgoraj navedena sodba Kupka-Floridi proti ESO, točka 52; zgoraj navedena sodba Rozand-Lambiotte proti Komisiji, točka 112; zgoraj navedena sodba Tralli proti ECB, točka 76.

4.      Namen postopka, urejenega s členom 34 Kadrovskih predpisov, ni dati uradniku na poskusnem delu priložnost, da izrazi svoje stališče o odločbi, ki bo sprejeta, ker je njegovo poročilo o poskusnem delu negativno. Poleg tega iz besedila člena 34(3), tretji pododstavek, Kadrovskih predpisov nikakor ne izhaja, da mora organ za imenovanja, če delo uradnika na poskusnem delu ni bilo ustrezno za stalno zaposlitev, predvideti podaljšanje njegove poskusne dobe z razporeditvijo v drugo službo. Nasprotno pa uporaba izraza „v izjemnih okoliščinah“ v navedeni določbi jasno dokazuje, da ima ta organ široko diskrecijsko pravico, da na podlagi dejstev primera in individualnih okoliščin ugotovi, v katerem primeru je podaljšanje poskusne dobe zaželeno. To v primeru podaljšanja poskusne dobe še toliko bolj velja za samo prerazporeditev, ki je predstavljena samo kot možnost, ker v skladu z odstavkom 4 tega člena skupno trajanje poskusne dobe v nobenem primeru ne more presegati 15 mesecev.

(Glej točki 75 in 77.)

Napotitev na:

Sodišče: 12. julij 1973, Di Pillo proti Komisiji, združeni zadevi 10/72 in 47/72, Recueil, str. 763, točka 16.