Language of document : ECLI:EU:F:2007:176

PERSONALDOMSTOLENS BESLUT (andra avdelningen)

den 17 oktober 2007

Mål F-114/06

Amerigo Liotti

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

”Personalmål – Tjänstemän – Befordran – Ej upptagen i förteckningen över befordrade tjänstemän – Befordringsförfarandet 2005 – Prioritetspoäng – Förtjänst – Tjänstetid – Invändning om rättsstridighet – Upptagande till sakprövning”

Saken: Talan väckt med stöd av artikel 236 EG och artikel 152 EA, genom vilken Amerigo Liotti har yrkat, i första hand, ogiltigförklaring av förteckningen över befordrade tjänstemän avseende befordringsförfarandet 2005, i den mån som hans namn inte har upptagits i denna förteckning och, i andra hand, ogiltigförklaring av besluten om tilldelning av befordringspoäng, avseende honom, under nämnda befordringsförfarande.

Avgörande: Det är uppenbart att talan till viss del ska avvisas och till viss del ska ogillas. Vardera parten ska bära sin rättegångskostnad.

Sammanfattning

Tjänstemän – Talan – Rättsakt som går någon emot – Förslag av en befordringskommitté inför tilldelning av prioritetspoäng – Omfattas inte

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 25 andra stycket, 45, 90 och 91)

Ett förslag som en befordringskommitté har upprättat inför tilldelningen av prioritetspoäng i de olika kategorier som föreskrivs i en befordringsordning som har inrättats genom kommissionens interna föreskrifter utgör inte en rättsakt som går någon emot. Befordringskommittéerna är nämligen inte behöriga att fatta beslut avseende tilldelningen av prioritetspoäng. Även om varje beslut som går någon emot ska motiveras enligt artikel 25 andra stycket i tjänsteföreskrifterna, gäller detsamma således inte avseende ett sådant förslag från en befordringskommitté, beträffande en tjänsteman som inte har befordrats.

(se punkt 50)