Language of document : ECLI:EU:F:2007:146

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПЪРВИ СЪСТАВ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА

19 юли 2007 година

Дело F-98/06

Risto Lohiniva

срещу

Комисия на Европейските общности

„Уреждане на спора по взаимно съгласие по инициатива на Съда на публичната служба — Заличаване“

Предмет: Жалба, подадена на основание член 236 ЕО и член 152 ЕA, с която г‑н Lohiniva иска отмяна на решението на органа по назначаването на Комисията от 30 май 2006 г., с което се отхвърля подадената от него жалба срещу решението на Комисията за отказ да му бъде признато, считано от неговото преназначаване в Брюксел след период на служба във Финландия, правото да продължи да превежда 35 % от своето нетно месечно възнаграждение към тази страна, съгласно член 17 от приложение XIII към Правилника

Решение: Дело F‑98/06, Lohiniva/Комисия се заличава от регистъра на Съда. Комисията ще заплати на жалбоподателя за окончателно приключване на спора, включително за направените от същия съдебни разноски, сумата от 5 000 EUR. Комисията понася направените от нея съдебни разноски.

Резюме

Длъжностни лица — Жалба — Уреждане на спора по взаимно съгласие пред Съда на публичната служба — Заличаване от регистъра

(член 87, параграф 5, втора алинея и член 98, първа алинея от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд; член 3, параграф 4 от Решение 2004/752 на Съвета)