Language of document : ECLI:EU:F:2007:146

CIVILDIENESTA TIESAS PIRMĀS PALĀTAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA RĪKOJUMS

2007. gada 19. jūlijā

Lieta F‑98/06

Risto Lohiniva

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Izlīgums pēc Civildienesta tiesas iniciatīvas – Izslēgšana no reģistra

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu, kurā Lohiniva lūdz atcelt Komisijas iecēlējinstitūcijas 2006. gada 30. maija lēmumu, ar kuru ir noraidīta viņa sūdzība par Komisijas lēmumu, kurā viņam, atgriežoties Briselē pēc Somijā nostrādāta laika posma, atteiktas tiesības turpināt pārskaitīt 35 % no ikmēneša atalgojuma uz šo valsti saskaņā ar Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 17. pantu

Nolēmums Izslēgt lietu F‑98/06 Lohiniva/Komisija no Civildienesta tiesas reģistra. Komisija prasītājam pārskaita naudas summu EUR 5000 apmērā lietas galīgai atrisināšanai, ieskaitot tiesāšanās izdevumus. Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Prasība – Izlīgums Civildienesta tiesā – Izslēgšana no reģistra

(Pirmās instances tiesas Reglamenta 87. panta 5. punkta otrā daļa un 98. panta pirmā daļa; Padomes Lēmuma 2004/752 3. panta 4. punkts)