Language of document : ECLI:EU:F:2007:172

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (трети състав)

10 октомври 2007 година

Дело F-107/06

Michael Berrisford

срещу

Комисия на Европейските общности

„Публична служба — Длъжностни лица — Повишаване — Процедура по повишаване за 2005 г. — Предоставяне на точки за предимство — Общи разпоредби за прилагането на член 45 от Правилника“

Предмет: Жалба, подадена на основание членове 236 ЕО и 152 ЕА, с която г‑н Berrisford иска по-конкретно да бъде отменено решението името му да не бъде включено в публикувания на 23 ноември 2005 г. в Informations administratives [Административни известия] № 85‑2005 списък на длъжностните лица, повишени в степен A*13 в процедурата за повишаване за 2005 г., и Комисията да бъде осъдена да му заплати сумата от 25 000 eur като обезщетение за вреди

Решение: Отменя решението жалбоподателят да не бъде включен в списъка на длъжностните лица, повишени в степен A*13 в процедурата за повишаване за 2005 г. Отхвърля жалбата в останалата част. Осъжда Комисията да заплати съдебните разноски.

Резюме

Длъжностни лица — Повишаване — Съпоставяне на заслугите


Когато органът по назначаването извършва съпоставяне на заслугите на кандидатите за повишаване въз основа на член 45 от Правилника, той е длъжен да изследва внимателно и безпристрастно всички обстоятелства, които са от значение за всяка кандидатура.

Обстоятелство, което следва да се вземе предвид, е направеното при предходни процедури и останало без последствие предложение за повишаване на дадено длъжностно лице. Всъщност този факт е относимо доказателство за заслуги, при условие че заинтересованият междувременно не се е проявил по начин, който не заслужава поощрение.

Задължителният характер на това вземане предвид се потвърждава от приетите от Комисията общи разпоредби за прилагането на член 45 от Правилника, които предвиждат, че повишаването трябва да се осъществи след съпоставяне на личните заслуги, преценени за продължителен период от време.

Впрочем ако не бъдат взети предвид тези предходни предложения, би могло да се получи еднакво третиране на различни положения.

Ако се окаже, че възприетите от комитета за повишаването критерии за предоставяне на точки за предимство са пречка да се вземе предвид този особен аспект на заслугите, органът по назначаването, длъжен да спазва правните норми от по-горен ранг, трябва да изключи прилагането на тези критерии.

(вж. точки 67, 68, 71—76 и 103)

Позоваване на:

Съд — 21 ноември 1991 г., Technische Universität München, C‑269/90, Recueil, стp. I‑5469, точка 14

Първоинстанционен съд — 11 декември 1991 г., Frederiksen/Парламент, T‑169/89, Recueil, стp. II‑1403, точка 69; 4 май 2005 г., Sena/AESA, T‑30/04, Recueil FP, стp. I‑A‑113 и II‑519, точка 80; 15 септември 2005 г., Casini/Комисия, T‑132/03, Recueil FP, стp. I‑A‑253 и II‑1169, точка 69; 6 юни 2007 г., Parlante/Комисия, T‑432/04, Сборник СПС, стр. І‑А‑2‑0000, точка 97