Language of document : ECLI:EU:F:2007:172

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS (trešā palāta)

2007. gada 10. oktobrī

Lieta F‑107/06

Michael      Berrisford

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Paaugstināšana amatā – 2005. gada paaugstināšana amatā – Prioritātes punktu piešķiršana – Vispārīgie Civildienesta noteikumu 45. panta īstenošanas noteikumi

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar ko Berrisford lūdz atcelt lēmumu neiekļaut viņa vārdu 2005. gada 23. novembra Administratīvajā      informācijā Nr. 85‑2005 publicētajā to ierēdņu sarakstā, kas paaugstināti amatā A*13 pakāpē 2005. gada paaugstināšanas amatā ietvaros, un piespriest Komisijai viņam samaksāt zaudējumu atlīdzību EUR 25 000 apmērā

Nolēmums Atcelt lēmumu neiekļaut prasītāju to ierēdņu sarakstā, kas paaugstināti amatā A*13 pakāpē 2005. gada paaugstināšanas amatā ietvaros. Prasību pārējā daļā noraidīt. Komisija atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Paaugstināšana amatā – Salīdzinošs nopelnu izvērtējums

Ja iecēlējinstitūcija veic uz paaugstināšanu amatā kandidējošo ierēdņu nopelnu salīdzinošu pārbaudi atbilstoši Civildienesta noteikumu 45. pantam, tai ir pienākums rūpīgi un objektīvi pārbaudīt visus ar katru kandidātu saistītos atbilstošos apstākļus.

Viens no apstākļiem, kas ir jāņem vērā, ir tas, ka ierēdnis ir bijis ieteikts paaugstināšanai amatā, bet nav paaugstināts amatā, veicot paaugstināšanu amatā iepriekšējos gados. Šis apstāklis ir atbilstošs nopelnu elements, ar nosacījumu, ka ieinteresētā persona pa to laiku nav kļuvusi savu nopelnu necienīga.

Šo ņemšanas vērā obligāto raksturu apstiprina Komisijas pieņemtie Vispārīgie Civildienesta noteikumu 45. panta īstenošanas noteikumi, kuros ir paredzēts, ka paaugstinājums amatā ir jāpiešķir pēc tam, kad ir salīdzināti individuālie nopelni, kas novērtēti ilgtermiņā.

Turklāt, ja šie iepriekšējie ieteikumi paaugstināšanai amatā netiktu ņemti vērā, rezultāts būtu tāds, ka atšķirīgās situācijās tiktu piemēroti vienādi noteikumi.

Ja izrādītos, ka paaugstināšanas amatā komitejas izvēlētie prioritātes punktu piešķiršanas kritēriji neļauj ņemt vērā šo īpašo nopelnu aspektu, iecēlējinstitūcijai, kam ir jāievēro augstāka spēka tiesību normas, būtu jāatsakās piemērot minētos kritērijus.

(skat. 67., 68., 71.–76. un 103. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1991. gada 21. novembris, C‑269/90 TechnischeUniversitätMünchen, Recueil, I‑5469. lpp., 14. punkts.

Pirmās instances tiesa: 1991. gada 11. decembris, T‑169/89 Frederiksen/Parlaments, Recueil, II‑1403. lpp., 69. punkts; 2005. gada 4. maijs, T‑30/04 Sena/AESA, Krājums‑CDL, I‑A‑113. un II‑519. lpp., 80. punkts; 2005. gada 15. septembris, T‑132/03 Casini/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑253. un II‑1169. lpp., 69. punkts; 2007. gada 6. jūnijs, T‑432/04 Parlante/Komisija, Krājums, I‑A‑2‑0000. un II‑A‑2‑0000. lpp., 97. punkts.