Language of document : ECLI:EU:F:2007:129

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (prvá komora)

z 11. júla 2007

Vec F‑7/06

B

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Úradníci – Odmena – Príspevok na expatriáciu – Podmienky uvedené v článku 4 ods. 1 prílohy VII služobného poriadku“

Predmet: Žaloba podaná podľa článkov 236 ES a 152 AE, ktorou B v zásade navrhuje zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu Komisie z 26. apríla 2005, ktorým sa mu zamieta priznanie príspevku na expatriáciu a ktoré bolo prijaté spolu s rozhodnutím toho istého orgánu z 10. októbra 2005, ktorým sa zamietla jeho sťažnosť podaná proti uvedenému rozhodnutiu z 26. apríla 2005

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Každá účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

Úradníci – Odmena – Príspevok na expatriáciu – Podmienky priznania

[Služobný poriadok úradníkov, príloha VII, článok 4 ods. 1 písm. b)]

V rámci výkonu širokej miery voľnej úvahy, ktorú má normotvorca Spoločenstva pri stanovení podmienok umožňujúcich nárok na príspevok na expatriáciu, má právo podriadiť úradníkov s dvojitými štátnymi príslušnosťami spoločným pravidlám – napriek tomu, že sa tieto osoby nenachádzajú v porovnateľnej situácii s osobami, ktoré majú iba jednu štátnu príslušnosť – na účely obmedziť okruh príjemcov príspevku na expatriáciu, ktorý sa vypláca podľa článku 4 ods. 1 písm. b) prílohy VII služobného poriadku. Takéto prísne podmienky, akými je neexistencia trvalého bydliska v štáte pridelenia počas doby desiatich rokov pred nástupom do služby, majú totiž zabezpečiť priznanie tohto príspevku úradníkom, ktorí majú štátnu príslušnosť štátu pridelenia iba v prípade, v akom sa vyvráti domnienka, podľa ktorej štátna príslušnosť osoby je dôležitou indíciou pre existenciu viacerých väzieb medzi touto osobou a štátom jej štátnej príslušnosti a na preukázanie prerušenia akejkoľvek pevnej väzby medzi úradníkom a týmto štátom.

Takéto obmedzenie okruhu príjemcov príspevku na expatriáciu nepredstavuje svojvoľnú alebo neprimeranú diskrimináciu v súvislosti s cieľom sledovaným článkom 4 prílohy VII služobného poriadku. Okolnosť, že uplatnenie kategórií uvedených v článku 4 prílohy VII služobného poriadku môže vyvolať hraničné situácie, v ktorých sa úradníkom odoprie nárok na príspevok na expatriáciu, pokiaľ sa nachádzajú v situáciách podobných situáciám uvedeným vo vyššie uvedenom článku, neumožňuje však v týchto ustanoveniach vidieť svojvoľné rozlišovanie, aj keď sa ,založené na objektívnych okolnostiach, uplatnia tým istým spôsobom na všetkých úradníkov, ktorí sa nachádzajú v situácii upravenej služobným poriadkom.

(pozri body 39 – 41, 45 a 46)

Odkaz:

Súdny dvor: 16. októbra 1980, Hochstrass/Súdny dvor, 147/79, Zb. s. 3005, bod 12; 15. januára 1981, Vutera/Komisia, 1322/79, Zb. s. 127, bod 9; 2. októbra 2003, Garcia Avello, C‑148/02, Zb. s. I‑11613, body 31 až 37

Súd prvého stupňa: 8. apríla 1992, Costacurta Gelabert/Komisia, T‑18/91, Zb. s. II‑1655, bod 42; 13. apríla 2000, Reichert/Parlament, T‑18/98, Zb. VS s. I‑A‑73, II‑309, bod 25; 27. septembra 2000, Lemaître/Komisia, T‑317/99, Zb. VS s. I‑A‑191, II‑867, bod 50; 13. decembra 2004, E/Komisia, T‑251/02, Zb. VS s. I‑A‑359, II‑1643, body 124 a 126