Language of document : ECLI:EU:F:2007:124

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (втори състав)

5 юли 2007 година

Дело F‑93/06

Bruno Dethomas

срещу

Комисия на Европейските общности

„Публична служба — Бивш срочно нает служител — Назначаване като длъжностно лице — Изменение на Правилника от 1 май 2004 г. — Член 32, трета алинея от Правилника — Класиране в стъпка“

Предмет: Жалба на основание член 236 ЕО и член 152 АЕ, с която г‑н Dethomas иска отмяна на решението на Комисията от 11 януари 2006 г. за назначаването му като длъжностно лице в изпитателен срок на длъжността ръководител на делегацията на Комисията в Кралство Мароко към генерална дирекция „Външни отношения“, доколкото с това решение е класиран в степен A*14, стъпка 2

Решение: Отменя решението на Комисията от 11 януари 2006 г., доколкото с него жалбоподателят в качеството си на ръководител на делегацията на Комисията в Кралство Мароко е класиран в степен А*14, стъпка 2. Осъжда Комисията да заплати съдебните разноски.

Резюме

Длъжностни лица — Назначаване — Класиране в стъпка — Допълнително старшинство при класиране в стъпка

(член 29, параграф 2 и член 32, трета алинея от Правилника за длъжностните лица; Регламент № 723/2004 на Съвета)

Поради липсата на преходна разпоредба в Регламент № 723/2004 за изменение на Правилника на длъжностните лица и на Условията за работа на другите служители член 32, трета алинея от Правилника, чийто ясен текст не подлежи на обсъждане, остава изцяло приложим след влизането в сила на посочения регламент към класирането в стъпка на всеки срочно нает служител, назначен като длъжностно лице на заеманата до този момент от него степен. Следователно това лице запазва стъпката, в която е било класирано като срочно нает служител.

В това отношение не може да се приеме, че назначаването на активно зает служител на по-висока длъжност на основание член 29, параграф 2 от Правилника съставлява „външно“ назначаване, което не допуска да се вземе предвид стажът като срочно нает служител на новоназначеното длъжностно лице.

(вж. точки 49, 58 и 62)

Позоваване на:

Съд на публичната служба: 28 юни 2007 г., Da Silva/Комисия, F‑21/06, Сборник на Съда на публичната служба, стр. І‑А‑1‑0000 и ІІ‑А‑1‑0000, точка 75