Language of document : ECLI:EU:F:2007:124

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS (teine koda)

5. juuli 2007

Kohtuasi F‑93/06

Bruno Dethomas

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Avalik teenistus – Endine ajutine teenistuja – Ametnikuks nimetamine – Personalieeskirjade 1. mai 2004. aasta muudatused – Personalieeskirjade artikli 32 kolmas lõik – Palgajärgu määramine

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, millega B. Dethomas palub tühistada komisjoni 11. jaanuari 2006. aasta otsus, millega ta nimetati katseajal olevaks ametnikuks ning ametisse välissuhete peadirektoraati komisjoni delegatsiooni juhina Maroko Kuningriigis, osas, milles ta määrati palgaastme A*14 järku 2.

Otsus: Tühistada komisjoni 11. jaanuari 2006. aasta otsus osas, millega hageja kui komisjoni delegatsiooni juht Maroko Kuningriigis määrati palgaastme A*14 järku 2. Mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Kokkuvõte

Ametnikud – Töölevõtmine – Palgajärgu määramine – Staažilisa

(Personalieeskirjad, artikli 29 lõige 2 ning artikli 32 kolmas lõik; nõukogu määrus nr 723/2004)

Kuna määruses nr 723/2004, millega muudetakse ametnike personalieeskirju ja muude teenistujate teenistustingimusi, puuduvad üleminekusätted, siis personalieeskirjade artikli 32 kolmas lõik, mille selge sõnastus on vaieldamatu, on pärast nimetatud määruse jõustumist täielikult kohaldatav palgajärgu määramisele kõikide selliste ajutiste teenistujate puhul, kes nimetatakse sama palgaastme ametnikeks.

Sellega seoses ei saa teenistuses oleva teenistuja personalieeskirjade artikli 29 lõike 2 alusel kõrgemale ametikohale nimetamist pidada „väljastpoolt” töölevõtmiseks, mis takistab uuesti ametisse nimetatud ametniku selliste teenistusaastate arvessevõtmist, mis tal on kogunenud ajutise teenistujana.

(vt punktid 49, 58 ja 62)

Viited:

28. juuni 2007, kohtuasi F‑21/06: Da Silva vs. komisjon (EKL AT 2007, lk I‑A‑1‑0000 ja II‑A‑1‑0000, punkt 75).