Language of document : ECLI:EU:F:2007:124

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(toinen jaosto)

5 päivänä heinäkuuta 2007

Asia F-93/06

Bruno Dethomas

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Entinen väliaikainen toimihenkilö – Virkamieheksi nimittäminen – Henkilöstösääntöjen muutos 1.5.2004 – Henkilöstösääntöjen 32 artiklan kolmas kohta – Palkkatason määrittäminen

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Bruno Dethomas vaatii komission 11.1.2006 tekemän sen päätöksen kumoamista, jossa hänet on nimitetty koeajalla olevaksi virkamieheksi ja osoitettu työskentelemään pääosastossa ”Ulkosuhteet” Marokon kuningaskunnassa olevan komission edustuston päällikkönä, siltä osin kuin hänet on tässä päätöksessä luokiteltu palkkaluokkaan A*14 palkkatasolle 2

Ratkaisu: Komission 11.1.2006 tekemä päätös kumotaan siltä osin kuin Marokon kuningaskunnassa olevan komission edustuston päällikkönä toimiva kantaja on luokiteltu palkkaluokkaan A*14 palkkatasolle 2. Komissio velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

Henkilöstö – Palvelukseen ottaminen – Palkkatason määrittäminen – Ikälisähyvitys palkkatasossa

(Henkilöstösääntöjen 29 artiklan 2 kohta ja 32 artiklan kolmas kohta; neuvoston asetus N:o 723/2004)

Koska henkilöstösääntöjen ja muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta annetussa asetuksessa N:o 723/2004 ei ole siirtymäsäännöstä, henkilöstösääntöjen 32 artiklan kolmatta kohtaa, jonka selvä sanamuoto ei ole mitenkään riidanalainen, sovelletaan edelleen kyseisen asetuksen voimaantulon jälkeen sellaisen virkamieheksi nimitetyn väliaikaisen toimihenkilön palkkatason määrittämiseen, joka nimitetään virkamieheksi samaan palkkaluokkaan. Tällainen virkamies säilyttää siten väliaikaisena toimihenkilönä hankkimansa ikälisät.

Tältä osin palveluksessa olevan toimihenkilön nimittämistä henkilöstösääntöjen 29 artiklan 2 kohdan nojalla johtavaan asemaan ei voida pitää ulkopuolisen henkilön palvelukseen ottamisena, jolloin äskettäin nimitetyn virkamiehen väliaikaisena toimihenkilönä suorittamia palvelusvuosia ei voitaisi ottaa huomioon.

(ks. 49, 58 ja 62 kohta)

Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: asia F‑21/06, Da Silva v. komissio, 28.6.2007 (Kok. H. 2007, I-A-1-0000 ja II-A-1-0000, 75 kohta).