Language of document : ECLI:EU:F:2007:124

TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2007 m. liepos 5 d.

Byla F‑93/06

Bruno Dethomas

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Buvęs laikinasis tarnautojas – Paskyrimas pareigūnu – Pareigūnų tarnybos nuostatų pakeitimas 2004 m. gegužės 1 d. – Pareigūnų tarnybos nuostatų 32 straipsnio trečia pastraipa – Pakopos suteikimas“

Dalykas: Ieškinys, pareikštas pagal EB 236 straipsnį ir AE 152 straipsnį, kuriuo B. Dethomas prašo panaikinti 2006 m. sausio 11 d. Komisijos sprendimą, kuriuo jis paskiriamas pareigūnu stažuotuoju ir kaip Komisijos delegacijos Maroko Karalystėje vadovas – į Išorės santykių generalinį direktoratą, dėl to, kad šiuo sprendimu jam buvo suteikta A 14 lygio 2 pakopa.

Sprendimas: Panaikinti 2006 m. sausio 11 d. Komisijos sprendimą tiek, kiek juo ieškovui, kuris yra Komisijos delegacijos Maroko Karalystėje vadovas, suteikiama A 14 lygio 2 pakopa. Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai – Įdarbinimas – Pakopos suteikimas – Papildomo tarnybos stažo pridėjimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 29 straipsnio 2 dalis ir 32 straipsnio trečia pastraipa; Tarybos reglamentas Nr. 723/2004)

Kadangi Reglamente Nr. 723/2004, iš dalies keičiančiame Pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas, nėra pereinamojo laikotarpio nuostatų, Pareigūnų tarnybos nuostatų 32 straipsnio trečia pastraipa, dėl kurios aiškios formuluotės ginčų nekyla, įsigaliojus minėtam reglamentui yra be apribojimų taikoma suteikiant pakopą kiekvienam laikinajam tarnautojui, kuris paskiriamas iki tol turėto lygio pareigūnu. Todėl toks asmuo išsaugo būnant laikinuoju tarnautoju įgytą tarnybos stažą pakopoje.

Šiuo atžvilgiu dirbančio pareigūno paskyrimas į aukštesnes pareigas pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 29 straipsnio 2 dalį negali būti laikomas „išorės“ įdarbinimu, trukdančiu atsižvelgti į visus tarnybos metus, naujai paskirto pareigūno išdirbtus būnant laikinuoju tarnautoju.

(žr. 49, 58 ir 62 punktus)

Nuoroda:

2007 m. birželio 28 d. Tarnautojų teismo sprendimo Da Silva prieš Komisiją, F‑21/06, Rink. VT I‑A‑1‑0000 ir II‑A‑1‑0000, 75 punktas.