Language of document : ECLI:EU:F:2007:124

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS (otrā palāta)

2007. gada 5. jūlijā

Lieta F‑93/06

Bruno      Dethomas

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Civildienests – Bijušais pagaidu darbinieks – Iecelšana par ierēdni – Civildienesta noteikumu grozījumi 2004. gada 1. maijā – Civildienesta noteikumu 32. panta trešā daļa – Klasificēšana līmenī

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar ko Dethomas lūdz atcelt Komisijas 2006. gada 11. janvāra lēmumu, ar kuru viņš ir iecelts par pārbaudāmo un kā Komisijas delegācijas Marokas Karalistē vadītājs ir iecelts amatā Starptautisko attiecību ģenerāldirektorātā, tiktāl, ciktāl ar šo lēmumu viņš ir iecelts A*14 pakāpes 2. līmenī

Nolēmums Komisijas 2006. gada 11. janvāra lēmumu atcelt tiktāl, ciktāl prasītājs kā Komisijas delegācijas Marokas Karalistē vadītājs ir iecelts A*14 pakāpes 2. līmenī. Komisija atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Pieņemšana darbā – Klasificēšana līmenī – Priekšrocības sakarā ar darba stāžu līmenī

(Civildienesta noteikumu 29. panta 2. punkts un 32. panta trešā daļa; Padomes Regula Nr. 723/2004)

Tā kā Regulā Nr. 723/2004, ar ko groza Civildienesta noteikumus un Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību, nav pārejas noteikumu, Civildienesta noteikumu 32. panta trešā daļa, kuras nepārprotamais teksts nepakļaujas nekādām diskusijām, pēc minētās regulas stāšanās spēkā joprojām ir pilnībā piemērojama ikviena pagaidu darbinieka klasificēšanai līmenī, kurš ir iecelts par ierēdni pakāpē, kādā viņš bija iecelts pirms tam. Tādējādi viņš saglabā pagaidu darbinieka statusā iegūto stāžu.

Šajā sakarā aktīvi nodarbināta darbinieka iecelšana augstākā amatā saskaņā ar Civildienesta noteikumu 29. panta 2. punktu nav uzskatāma par “ārēju” pieņemšanu darbā, kas neļauj ņemt vērā gadus, ko nesen iecelts ierēdnis pavisam nostrādājis pagaidu darbinieka statusā.

(skat. 49., 58. un 62. punktu)

Atsauce

Civildienesta tiesa: 2007. gada 28. jūnijs, Da Silva/Komisija, F‑21/06 Krājums‑CDL, I‑A‑1‑0000. un II‑A‑1‑0000. lpp., 75. punkts.