Language of document : ECLI:EU:F:2007:124

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE (drugi senat)

z dne 5. julija 2007

Zadeva F-93/06

Bruno Dethomas

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Javni uslužbenci – Nekdanji začasni uslužbenec – Imenovanje za uradnika – Sprememba Kadrovskih predpisov, ki je začela veljati 1. maja 2004 – Člen 32, tretji odstavek, Kadrovskih predpisov – Razvrstitev v plačilni razred“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 236 ES in člena 152 AE, s katero B. Dethomas predlaga razglasitev ničnosti odločbe Komisije z dne 11. januarja 2006, s katero je bil imenovan za uradnika na poskusnem delu in kot vodja predstavništva Komisije v Kraljevini Maroko razporejen v Generalni direktorat za zunanje odnose, v delu, v katerem je razvrščen v naziv A*14, plačilni razred 2.

Odločitev: Odločba Komisije z dne 11. januarja 2006 se razglasi za nično v delu, ki se nanaša na razvrstitev tožeče stranke, vodje predstavništva Komisije v Kraljevini Maroko, v naziv A*14, plačilni razred 2. Komisiji se naloži plačilo stroškov.

Povzetek

Uradniki – Zaposlovanje – Razvrstitev v plačilni razred – Dodatna prednost v plačilnem razredu iz naslova delovne dobe

(Kadrovski predpisi za uradnike, člena 29(2) in 32, tretji odstavek; Uredba Sveta št. 723/2004)

Ker Uredba št. 723/2004 o spremembi Kadrovskih predpisov in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev ne vsebuje nobene prehodne določbe, se člen 32, tretji odstavek, Kadrovskih predpisov, katerega jasno besedilo je nesporno, po začetku veljavnosti navedene uredbe v celoti uporablja za razvrstitev v plačilni razred vsakega začasnega uslužbenca, imenovanega za uradnika v nazivu, ki ga je imel do tedaj. Ta tako ohrani delovno dobo v plačilnem razredu, ki ga je pridobil kot začasni uslužbenec.

V zvezi s tem imenovanja uslužbenca, ki je aktivno zaposlen, na višje delovno mesto na podlagi člena 29(2) Kadrovskih predpisov ni mogoče šteti za „zunanjo“ zaposlitev, ki preprečuje vsakršno upoštevanje let dela, ki jih je novo zaposleni uradnik pridobil kot začasni uslužbenec.

(Glej točke 49, 58 in 62.)

Napotitev na:

Sodišče za uslužbence: 28. junij 2007, Da Silva proti Komisiji, F‑21/06, še neobjavljena v ZOdl. JU, točka 75.