Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 30. listopadu 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Administrativen sad Sofia-grad - Bulharsko) -Said Šamilovič Kadzoev (Chučbarov)

(Věc C-357/09 PPU)1

"Vízová, azylová a přistěhovalecká politika a jiné politiky týkající se volného pohybu osob - HYPERLINK "http://hermes.curia.eu.int:8080/cGTi/html/CelexUrl.html?command=DocNumber&lg=fr&source=Celex&numdoc=32008L0115&lg_dest=cs" Směrnice 2008/115/ES - Navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí - Článek 15 odst. 4 až 6 - Doba zajištění - Zohlednění doby, během které byl výkon rozhodnutí o vyhoštění pozastaven - Pojem ,reálný předpoklad pro vyhoštění'"

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Administrativen sad Sofia-grad

Účastníci původního řízení

Said Šamilovič Kadzoev (Chučbarov)

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce - Administrativen sad Sofia-grad - Výklad čl. 15 odst. 4, 5 a 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (Úř.věst. L 348, s. 98) - Uplynutí maximální doby zajištění podle článku 15 této směrnice v případě neoprávněně pobývajícího státního příslušníka třetí země - Uplynutí této maximální doby ke dni vstupu směrnice v platnost, ale před jejím provedením do vnitrostátního práva, které nestanoví časové omezení zajištění - Použití ustanovení směrnice po jejím provedení do vnitrostátního práva a neexistence zpětné účinnosti na již zahájené věci - Nezohlednění, při určování celkové doby zajištění, doby, po kterou probíhalo řízení o žalobě proti rozhodnutí o vyhoštění přijatému vnitrostátními orgány - Případná přípustnost překročení této doby z důvodu neexistence dokladu totožnosti a prostředků na obživu a agresivního chování dotyčné osoby - Pojem "reálný předpoklad pro vyhoštění"

Výrok

Článek 15 odst. 5 a 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí musí být vykládán v tom smyslu, že maximální doba zajištění, která je v něm stanovena, musí zahrnovat dobu zajištění, která uplynula v rámci řízení o vyhoštění zahájeného před tím, než nabyl účinnosti režim této směrnice.

Doba, během které je osoba umístěna do střediska pro dočasné umístění na základě rozhodnutí přijatého podle ustanovení vnitrostátních předpisů a předpisů Společenství týkajících se žadatelů o azyl, nesmí být považována za zajištění za účelem vyhoštění ve smyslu článku 15 HYPERLINK "http://hermes.curia.eu.int:8080/cGTi/html/CelexUrl.html?command=DocNumber&lg=fr&source=Celex&numdoc=32008L0115&lg_dest=cs" směrnice 2008/115.

Článek 15 odst. 5 a 6 HYPERLINK "http://hermes.curia.eu.int:8080/cGTi/html/CelexUrl.html?command=DocNumber&lg=fr&source=Celex&numdoc=32008L0115&lg_dest=cs" směrnice 2008/115 musí být vykládán v tom smyslu, že doba, během které byl výkon rozhodnutí o nuceném vrácení na hranici pozastaven, protože probíhalo soudní řízení o žalobě, kterou dotyčný podal proti tomuto rozhodnutí, je zohledněna pro výpočet doby zajištění za účelem vyhoštění, jestliže dotyčný během tohoto řízení i nadále pobýval ve středisku pro dočasné umístění.

Článek 15 odst. 4 HYPERLINK "http://hermes.curia.eu.int:8080/cGTi/html/CelexUrl.html?command=DocNumber&lg=fr&source=Celex&numdoc=32008L0115&lg_dest=cs" směrnice 2008/115 musí být vykládán v tom smyslu, že se nepoužije, jestliže možnosti prodloužení dob zajištění stanovených v čl. 15 odst. 6 HYPERLINK "http://hermes.curia.eu.int:8080/cGTi/html/CelexUrl.html?command=DocNumber&lg=fr&source=Celex&numdoc=32008L0115&lg_dest=cs" směrnice 2008/115 jsou v době soudního přezkumu zajištění dotyčné osoby vyčerpány.

Článek 15 odst. 4 HYPERLINK "http://hermes.curia.eu.int:8080/cGTi/html/CelexUrl.html?command=DocNumber&lg=fr&source=Celex&numdoc=32008L0115&lg_dest=cs" směrnice 2008/115 musí být vykládán v tom smyslu, že pouze skutečný předpoklad, že může dojít k úspěšnému vyhoštění s ohledem na lhůty stanovené v odstavcích 5 a 6 téhož článku, odpovídá reálnému předpokladu pro vyhoštění a že tento neexistuje, jestliže se zdá nepravděpodobné, že dotyčný bude s přihlédnutím k uvedeným lhůtám přijat ve třetí zemi.

Článek 15 odst. 5 a 6 HYPERLINK "http://hermes.curia.eu.int:8080/cGTi/html/CelexUrl.html?command=DocNumber&lg=fr&source=Celex&numdoc=32008L0115&lg_dest=cs" směrnice 2008/115 musí být vykládán v tom smyslu, že neumožňuje, jestliže uplynula maximální doba zajištění stanovená touto směrnicí, aby dotyčný nebyl bezodkladně propuštěn z důvodu, že nemá žádné platné doklady, že se chová agresivně a nemá žádné vlastní prostředky na obživu ani ubytování ani prostředky poskytnuté za tímto účelem členským státem.

____________

1 - Úř. věst. C 267, 7.11.2009.