Language of document :

Euroopa Kohtu (suurkoda) 30. novembri 2009. aasta otsus (Administrativen sad Sofia-gradi (Bulgaaria) eelotsusetaotlus) - Said Shamilovich Kadzoev (Huchbarov)

(Kohtuasi C-357/09 PPU)1

(Viisa-, varjupaiga-, sisserände- ja muu isikute vaba liikumisega seotud poliitika - Direktiiv 2008/115/EÜ - Riigis ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmine - Artikli 15 lõiked 4-6 - Kinnipidamise tähtaeg - Ajavahemiku arvessevõtmine, mil väljasaatmisotsuse täideviimine oli peatatud - Mõiste "väljasaatmine on mõistlik")

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaaria)

Põhikohtuasjas toimuva kriminaalmenetluse pool

Said Shamilovich Kadzoev (Huchbarov)

Kohtuasja ese

Eelotsusetaotlus - Administrativen sad Sofia-grad - Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiivi 2008/115/EÜ ühiste nõuete ja korra kohta liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel (ELT L 348, lk 98) artikli 15 lõigete 4, 5 ja 6 tõlgendamine - Riigis ebaseaduslikult viibiva kolmanda riigi kodaniku kinnipidamise maksimaalse kestuse ületamine direktiivi artikli 15 järgi - Maksimaalse kestuse ületamine direktiivi jõustumise ajal, kuid enne direktiivi ülevõtmist siseriiklikku õigusesse, mis ei näe ette kinnipidamise ajalist piiramist - Direktiivi sätte kohaldamine pärast selle ülevõtmist siseriiklikku õigusesse ja tagasiulatuva jõu puudumine pooleliolevate asjade suhtes - Kinnipidamise maksimaalse kestuse arvestamisel selle aja arvesse võtmata jätmine, mille jooksul kestis menetlus riigi ametiastutuste väljasaatmisotsuse vaidlustamise tõttu - Selle kestuse ületamise võimalik lubatavus põhjusel, et puuduvad isikut tõendavad dokumendid ja elatusvahendid ning et asjaomane isik käitub agressiivselt - Mõiste "väljasaatmine on mõistlik"

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiivi 2008/115/EÜ ühiste nõuete ja korra kohta liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel artikli 15 lõikeid 5 ja 6 tuleb tõlgendada nii, et nendes sätestatud kinnipidamise maksimaalne kestus peab hõlmama ka kinnipidamisaega väljasaatmismenetluses, mis on algatatud enne selle direktiiviga kehtestatud korra kohaldatavaks muutumist.

Ajavahemikku, mil isik oli paigutatud väljasaatmiskeskusesse vastavalt otsusele, mis tehti varjupaigataotlejaid käsitlevate siseriiklike ja ühenduse sätete alusel, ei tule käsitada kui kinnipidamist väljasaatmise eesmärgil direktiivi 2008/115 artikli 15 mõttes.

Direktiivi 2008/115 artikli 15 lõikeid 5 ja 6 tuleb tõlgendada nii, et ajavahemikku, mil sundkorras piiripunkti toimetamise korralduse täideviimine oli peatatud seetõttu, et asjassepuutuv isik oli esitanud selle korralduse peale kohtusse kaebuse, võetakse arvesse väljasaatmise eesmärgil kinnipidamise aja arvutamisel, kui isik viibis kohtumenetluse ajal endistviisi väljasaatmiskeskuses.

Direktiivi 2008/115 artikli 15 lõiget 4 tuleb tõlgendada nii, et see ei ole kohaldatav, kui direktiivi 2008/115 artikli 15 lõikes 6 ette nähtud võimalused kinnipidamise tähtaegade pikendamiseks on asjassepuutuva isiku kinnipidamise kohtuliku kontrollimise ajal ammendatud.

Direktiivi 2008/115 artikli 15 lõiget 4 tuleb tõlgendada nii, et väljasaatmine on mõistlik ainult siis, kui on reaalne korraldada väljasaatmine sama artikli lõigetes 5 ja 6 ette nähtud tähtaegade piires, ning väljasaatmine ei ole mõistlik, kui on ebatõenäoline, et asjassepuutuv isik võetaks vastu kolmandasse riiki nende tähtaegade piires.

Direktiivi 2008/115 artikli 15 lõikeid 4 ja 6 tuleb tõlgendada nii, et need ei luba seda, et pärast direktiivis ette nähtud maksimaalse kinnipidamisaja möödumist ei vabastata asjassepuutuvat isikut viivitamatult põhjusel, et tal puuduvad kehtivad dokumendid, ta käitub agressiivselt ning tal puuduvad vajalikud elatusvahendid ja eluase või selleotstarbelised liikmesriigi antud vahendid.

____________

1 - ELT C 267, 7.11.2009.