Language of document :

2009 m. lapkričio 30 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Said Shamilovich Kadzoev (Huchbarov)

(Byla C-357/09 PPU)1

(Vizų, prieglobsčio, imigracijos ir kitos su laisvu asmenų judėjimu susijusios politikos sritys - Direktyva 2008/115/EB - Nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimas - 15 straipsnio 4-6 dalys - Sulaikymo terminas - Atsižvelgimas į sprendimo išsiųsti vykdymo sustabdymo laikotarpį - Pagrįstos tikimybės išsiųsti sąvoka)

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Administrativen sad Sofia-grad

Šalis pagrindinėje byloje

Said Shamilovich Kadzoev (Huchbarov)

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Administrativen sad Sofia-grad - 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse (OL L 348, p. 98) 15 straipsnio 4, 5 ir 6 dalių išaiškinimas - Šios direktyvos 15 straipsnyje numatyto neteisėtai esančio trečiosios valstybės piliečio maksimalaus sulaikymo termino viršijimas - Šio maksimalaus termino viršijimas direktyvos įsigaliojimo dieną, tačiau iki jos perkėlimo į nacionalinę teisę, kurioje nenumatytos sulaikymo laiko ribos - Direktyvos nuostatų taikymas po jų perkėlimo į nacionalinę teisę ir jų atgalinis negaliojimas jau nagrinėjamoms byloms - Laiko, per kurį vyko nacionalinių institucijų sprendimo išsiųsti apskundimo procedūra, neįtraukimas į maksimalų sulaikymo terminą - Galimas šio termino viršijimo leistinumas, pagrįstas asmens tapatybės dokumentų ir pragyvenimo lėšų neturėjimu bei suinteresuotojo asmens agresyviu elgesiu - "Pagrįstos tikimybės išsiųsti" sąvoka.

Rezoliucinė dalis

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse 15 straipsnio 5 ir 6 dalys turi būti aiškinamos taip, kad jose numatytas maksimalus sulaikymo terminas turi apimti sulaikymo laikotarpį, trukusį vykstant išsiuntimo procedūrai, pradėtai iki šia direktyva nustatyto režimo taikymo.

Laikotarpis, kuriuo asmuo buvo laikomas laikinojo apgyvendinimo centre remiantis prieglobsčio prašytojams taikomų nacionalinės ir Bendrijos teisės nuostatų pagrindu priimtu sprendimu, neturi būti laikomas sulaikymu išsiuntimo tikslu Direktyvos 2008/115 15 straipsnio prasme.

Direktyvos 2008/115 15 straipsnio 5 ir 6 dalys turi būti aiškinamos taip, kad į laikotarpį, kuriuo įsakymo priverstinai nugabenti iki valstybės sienos vykdymas buvo sustabdytas dėl to, kad vyko teismo procesas pagal suinteresuotojo asmens skundą dėl šio įsakymo, reikia atsižvelgti skaičiuojant sulaikymo išsiuntimo tikslu terminą, jeigu vykstant šiam procesui suinteresuotasis asmuo ir toliau buvo laikomas laikinojo apgyvendinimo centre.

Direktyvos 2008/115 15 straipsnio 4 dalis turi būti aiškinama taip, kad ji netaikoma, jeigu iki teisminės suinteresuotojo asmens sulaikymo kontrolės buvo išnaudotos Direktyvos 2008/115 15 straipsnio 6 dalyje numatytos galimybės pratęsti sulaikymo terminą.

Direktyvos 2008/115 15 straipsnio 4 dalis turi būti aiškinama taip, kad tik reali sėkmingo išsiuntimo tikimybė, atsižvelgiant į to paties straipsnio 5 ir 6 dalyse įtvirtintus terminus, parodo pagrįstos tikimybės išsiųsti buvimą, ir pastarosios tikimybės nėra, jeigu, atsižvelgiant į minėtus terminus, atrodo mažai tikėtina, kad trečioji valstybė priims suinteresuotąjį asmenį.

Direktyvos 2008/115 15 straipsnio 4 ir 6 dalys turi būti aiškinamos taip, kad pasibaigus šioje direktyvoje numatytam maksimaliam sulaikymo terminui jos neleidžia nepaleisti suinteresuotojo asmens nedelsiant, motyvuojant, kad jis neturi galiojančių dokumentų, elgiasi agresyviai ir neturi nei nuosavų pragyvenimo lėšų, nei būsto, nei valstybės narės šiam tikslui suteiktos paramos.

____________

1 - OL C 267, 2009 11 7.