Language of document :

Domstolens dom (stora avdelningen) av den 30 november 2009 (begäran om förhandsavgörande från Administrativen sad Sofia-grad - Bulgarien) - Said Shamilovich Kadzoev (Huchbarov)

(Mål C-357/09 PPU)(1)

(Visering, asyl, invandring och annan politik som rör fri rörlighet för personer - Direktiv 2008/115/EG - Återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna - Artikel 15.4-15.6 - Den tid under vilken en tredjelandsmedborgare får hållas i förvar - Beaktande av den tid under vilken verkställigheten av ett beslut om avlägsnande skjutits upp - Begreppet rimliga utsikter till ett avlägsnande)

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Administrativen sad Sofia-grad

Part i målet vid den nationella domstolen

Said Shamilovich Kadzoev (Huchbarov)

Saken

Begäran om förhandsavgörande - Administrativen sad Sofia-grad - Tolkning av artikel 15.4-15.6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (EUT L 348, s. 98) - Överskridande av den totala tid som en tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna får hållas i förvar - Överskridande av denna tid vid den tidpunkt då direktivet trädde i kraft men innan det att det införlivades med den nationella rätten i vilken det inte föreskrivs en begränsning av tiden i förvar - Tillämpning av direktivets bestämmelser efter det att det införlivats med den nationella rätten och avsaknad av retroaktivitet för redan anhängiga ärenden - Den tid som förflutit under ett förfarande som inletts på grund av att de nationella myndigheternas beslut om avlägsnande överklagats tas inte med i beräkningen av den längsta tiden för hållande i förvar - Eventuellt tillåtet att överskrida denna tid när den berörde saknar identitetshandlingar och egna medel för sitt uppehälle samt har uppträtt aggressivt - Begreppet "rimliga utsikter till ett avlägsnande"

Domslut

Artikel 15.5 och 15.6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna ska tolkas så, att den längsta tid som en tredjelandsmedborgare får hållas i förvar, som föreskrivs i dessa bestämmelser, omfattar den tid under vilken tredjelandsmedborgaren hållits i förvar inom ramen för ett avlägsnandeförfarande som inletts innan det system som gäller enligt direktivet var tillämpligt.

Den tid under vilken en person har varit placerad på en tillfällig förvarsanläggning på grundval av ett beslut som fattats med stöd av nationella och gemenskapsrättsliga bestämmelser om asylsökande, ska inte betraktas som förvar inför avlägsnande i den mening som avses i artikel 15 i direktiv 2008/115.

Artikel 15.5 och 15.6 i direktiv 2008/115 ska tolkas så, att den tid under vilken verkställigheten av ett beslut om avlägsnande har varit uppskjuten, till följd av att tredjelandsmedborgaren har överklagat beslutet till domstol, ska tas med i beräkningen av tiden för hållande i förvar inför avlägsnande, när tredjelandsmedborgaren under detta förfarande har fortsatt att vistas på en tillfällig förvarsanläggning.

Artikel 15.4 i direktiv 2008/115 ska tolkas så, att den inte är tillämplig när möjligheterna enligt artikel 15.6 i direktivet att förlänga tidsgränserna för hållande i förvar har uttömts vid tidpunkten för domstolsprövningen av beslutet om den berörda personens hållande i förvar.

Artikel 15.4 i direktiv 2008/115 ska tolkas så, att det endast finns rimliga utsikter till ett avlägsnande om det finns faktiska utsikter för att avlägsnandet kan genomföras med hänsyn till de tidsgränser som föreskrivs i artikel 15.5 och 15.6 i detta direktiv. Rimliga utsikter till ett avlägsnande föreligger inte när det framstår som föga sannolikt att den berörda personen kommer tas emot i ett tredjeland med hänsyn till ovannämnda tidsgränser.

Artikel 15.4 och 15.6 i direktiv 2008/115 ska tolkas så, att en tredjelandsmedborgare omedelbart ska friges när den längsta tiden för hållande i förvar enligt direktivet har löpt ut och tredjelandsmedborgaren får inte hållas i fortsatt förvar med hänvisning till att han inte har några giltiga identitetshandlingar, att han har uppträtt aggressivt, att han saknar egna medel för sitt uppehälle och egen bostad samt till att medlemsstaten inte har tillhandahållit några medel i detta syfte.

____________

1 - ) EUT C 267, 7.11.2009.