Language of document : ECLI:EU:T:2008:520

Определение на председателя на Първоинстанционния съд от 20 ноември 2008 г. — SIAE/Комисия

(Дело T‑433/08 R)

„Обезпечително производство — Решение на Комисията за преустановяване на съгласувана практика в областта на колективното управление на авторски права — Молба за спиране на изпълнението — Липса на неотложност“

1.                     Обезпечително производство — Спиране на изпълнението — Временни мерки — Условия за предоставяне — „Fumus boni juris“ — Неотложност — Кумулативен характер — Ред за разглеждане и начин на проверка — Право на преценка на съдията по обезпечителното производство (членове 225, 242 и 243 ЕО; член 104, параграф 2 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд) (вж. точки 23—26)

2.                     Обезпечително производство — Спиране на изпълнението — Условия за предоставяне — Неотложност — Значителна и непоправима вреда — Финансова вреда — Тежест на доказване — Настъпване на вредата, зависещо от бъдещи несигурни събития (член 242 ЕО; член 104, параграф 2 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд) (вж. точки 35, 43—47)

3.                     Обезпечително производство — Спиране на изпълнението — Условия за предоставяне — Неотложност — Значителна и непоправима вреда — Финансова вреда — Несигурност относно обезщетението на вредата в рамките на евентуален иск за обезщетение за вреди (член 242 ЕО; член 104, параграф 2 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд) (вж. точка 42)

4.                     Обезпечително производство — Спиране на изпълнението — Условия за предоставяне — Неотложност — Значителна и непоправима вреда — Финансова вреда — Съществено и необратимо изменение на пазарните условия — Критерии за преценка — Тежест на доказване (член 242 ЕО, член 104, параграф 2 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд) (вж. точки 48—51)

Предмет

Молба за спиране на изпълнението на член 4, параграф 2 от Решение C (2008) 3435 окончателен на Комисията от 16 юли 2008 година относно производство по член 81 ЕО и по член 53 от Споразумението за ЕИП (дело COMP/C2/38.698 — CISAC)

Диспозитив

1)

Отхвърля молбата за допускане на обезпечение.

2)

Първоинстанционният съд не се произнася по съдебните разноски.