Language of document : ECLI:EU:T:2008:520

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentin määräys 20.11.2008 – SIAE vastaan komissio

(asia T-433/08 R)

Väliaikainen oikeussuoja – Komission päätös, jolla määrätään lopetettavaksi tekijänoikeuksien kollektiiviseen hallinnointiin liittyvä yhdenmukaistettu menettelytapa – Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus – Kiireellisyyden puuttuminen

1.                     Väliaikainen oikeussuoja – Täytäntöönpanon lykkääminen – Välitoimet – Myöntämisen edellytykset – Fumus boni juris – Kiireellisyys – Kumulatiivisuus – Tutkimisjärjestys ja tarkistustapa – Välitoimista päättävän tuomarin harkintavalta (EY 225, EY 242 ja EY 243 artikla; ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 104 artiklan 2 kohta) (ks. 23–26 kohta)

2.                     Väliaikainen oikeussuoja – Täytäntöönpanon lykkääminen – Myöntämisen edellytykset – Kiireellisyys – Vakava ja korjaamaton vahinko – Taloudellinen vahinko – Todistustaakka – Tulevista ja epävarmoista tapahtumista riippuva vahingon toteutuminen (EY 242 artikla; ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 104 artiklan 2 kohta) (ks. 35 ja 43–47 kohta)

3.                     Väliaikainen oikeussuoja – Täytäntöönpanon lykkääminen – Myöntämisen edellytykset – Kiireellisyys – Vakava ja korjaamaton vahinko – Taloudellinen vahinko – Epävarmuus, joka liittyy vahingon korvaamiseen mahdollisen vahingonkorvauskanteen yhteydessä (EY 242 artikla; ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 104 artiklan 2 kohta) (ks. 42 kohta)

4.                     Väliaikainen oikeussuoja – Täytäntöönpanon lykkääminen – Myöntämisen edellytykset – Kiireellisyys – Vakava ja korjaamaton vahinko – Taloudellinen vahinko – Markkinaedellytysten tuntuva ja peruuttamaton muuttuminen – Arviointiperusteet – Todistustaakka (EY 242 artikla; ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 104 artiklan 2 kohta) (ks. 48–51 kohta)

Aihe

Hakemus, joka koskee EY 81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisen menettelyn soveltamisesta 16.7.2008 tehdyn komission päätöksen K(2008) 3435 lopullinen, joka koskee soveltamista koskevaa menettelyä (asia COMP/C2/38.698 – CISAC), 4 artiklan 2 ja 3 kohdan täytäntöönpanon lykkäämistä

Ratkaisu

1)

Välitoimihakemus hylätään.

2)

Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.