Language of document : ECLI:EU:T:2008:520

Beslut meddelat av förstainstansrättens ordförande den 20 november 2008 – SIAE mot kommissionen

(mål T‑433/08 R)

”Interimistiskt förfarande – Kommissionens beslut om att ett samordnat förfarande avseende gemensam förvaltning av upphovsrättigheter ska upphöra – Ansökan om uppskov med verkställigheten – Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte”  

1.                     Interimistiskt förfarande – Uppskov med verkställigheten – Interimistiska åtgärder – Villkor för beviljande – Fumus boni juris – Situation som ställer krav på skyndsamhet – Kumulativ karaktär – Ordningsföljd för utredningen och granskningsmetod – Utrymme för skönsmässig bedömning för den domstol som beslutar om interimistiska åtgärder (Artiklarna 225 EG, 242 EG och 243 EG; förstainstansrättens rättegångsregler, artikel 104.2) (se punkterna 23–26)

2.                     Interimistiskt förfarande – Uppskov med verkställigheten – Villkor för beviljande – Situation som ställer krav på skyndsamhet – Allvarlig och irreparabel skada – Ekonomisk skada – Bevisbörda – Uppkomsten av skada beroende av framtida och osäkra händelser (Artikel 242 EG; förstainstansrättens rättegångsregler, artikel 104.2) (se punkterna 35 och 43–47)

3.                     Interimistiskt förfarande – Uppskov med verkställigheten – Villkor för beviljande – Situation som ställer krav på skyndsamhet – Allvarlig och irreparabel skada – Ekonomisk skada – Osäkerhet avseende skadeståndet inom ramen för en eventuell skadeståndstalan (Artikel 242 EG; förstainstansrättens rättegångsregler, artikel 104.2) (se punkt 42)

4.                     Interimistiskt förfarande – Uppskov med verkställigheten – Villkor för beviljande – Situation som ställer krav på skyndsamhet – Allvarlig och irreparabel skada – Ekonomisk skada – Påtaglig och oåterkallelig ändring av marknadsvillkoren – Bedömningskriterier – Bevisbörda (Artikel 242 EG; förstainstansrättens rättegångsregler, artikel 104.2) (se punkterna 48–51)

Saken

Ansökan om uppskov med verkställigheten av artikel 4.2 i kommissionens beslut K(2008) 3435 slutligt av den 16 juli 2008 om ett förfarande enligt artikel 81 EG och artikel 53 i EES-avtalet (ärende COMP/C2/38.698 – CISAC).

Avgörande

1)

Ansökan om interimistiska åtgärder avslås.

2)

Beslut om rättegångskostnader kommer att meddelas senare.