Language of document : ECLI:EU:F:2007:122

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(toinen jaosto)

5 päivänä heinäkuuta 2007

Asia F-25/06

Béatrice Ider ym.

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Sopimussuhteiset toimihenkilöt – Palkkaluokan määrittäminen ja palkkaus – Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto Brysselissä (OIB) – Suorittavan tason tehtävistä vastaavat toimihenkilöt – Belgian oikeuden mukaiset vanhat työntekijät – Sovellettavan järjestelmän muuttuminen − Yhdenvertainen kohtelu

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa komission sopimussuhteiset toimihenkilöt Ider, Desorbay ja Noschese vaativat sen viranomaisen päätösten kumoamista, jolla oli oikeus tehdä huhtikuussa 2005 allekirjoitetut ja 1.5.2005 voimaan tulleet sopimussuhteisten toimihenkilöiden sopimukset heidän palkkaluokkansa määrittämisestä ja palkkauksensa vahvistamisesta, sekä saman viranomaisen 21.11.2005 tekemien niiden päätösten kumoamista, joilla on hylätty heidän ensin mainituista päätöksistä tekemänsä valitukset

Ratkaisu: Päätös, jolla komissio on vahvistanut Iderin palkan huhtikuussa 2005 allekirjoitetun sopimussuhteisen toimihenkilön sopimuksen johdosta, kumotaan. Kanne hylätään muilta osin. Komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan puolet Iderin oikeudenkäyntikuluista. Ider vastaa puolesta omista oikeudenkäyntikuluistaan. Desorbay ja Noschese vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

1.      Henkilöstö – Sopimussuhteiset toimihenkilöt – Palkkaus

(Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen liitteessä olevan 2 artiklan 2 kohta)

2.      Henkilöstö – Sopimussuhteiset toimihenkilöt – Palkkaus

(Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen liitteessä olevan 2 artiklan 2 kohta)

1.      Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen liitteessä olevan 2 artiklan 2 kohdan sanamuodosta ilmenee selvästi, että palkan lisän maksaminen tapauksessa, jossa aikaisemmin kansallisen oikeuden mukaisen työsopimuksen perusteella toimielimessä työskennelleen työntekijän palvelukseen ottamisesta sopimussuhteisena toimihenkilönä aiheutuu palkan alennus siihen nähden, mitä hän sai tämän aikaisemman aseman perusteella, kuuluu pelkästään toimielimen harkintavaltaan. Lisäksi kyseisessä 2 artiklan 2 kohdassa annetaan toimielimelle laaja harkintavalta lisämäärän vahvistamisen osalta siltä osin kuin sen on otettava huomioon sovelletun kansallisen vero-, sosiaaliturva- ja eläkelainsäädännön sekä sopimussuhteiseen toimihenkilöön sovellettavien asianomaisten säännösten väliset erot.

Komissio on pannut muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen liitteessä olevan 2 artiklan 2 kohdan täytäntöön antamalla Brysselin päivähoitopalveluissa työskenteleviin Brysselin infrastruktuuritoimiston palveluksessa oleviin toimihenkilöihin sovellettavia siirtymätoimenpiteitä koskevien yleisten täytäntöönpanosäännösten 7 ja 8 artiklan sekä kyseisten yleisten täytäntöönpanosäännösten liitteet I–III. Näiden viimeksi mainittujen säännösten nojalla komissio on sitoutunut suorittamaan lisämäärän tietyille sopimussuhteisille toimihenkilöille näissä säännöksissä annettujen soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti. Nämä viimeksi mainitut muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen liitteessä olevan 2 artiklan 2 kohdan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt eivät kuitenkaan voi rajoittaa henkilöstöasioita koskevien ylemmäntasoisten oikeussääntöjen soveltamista.

(ks. 92, 93 ja 95 kohta)

2.      Arvioitaessa, voiko perheavustusten sisällyttäminen yhtäältä sopimussuhteisen toimihenkilön ja toisaalta kansallisen oikeuden mukaisen työntekijän nettopalkan määritelmään saattaa epäedullisempaan asemaan sellaiset sopimussuhteiset toimihenkilöt, joilla oli huollettavana olevia lapsia Brysselin päivähoitopalveluissa työskenteleviin Brysselin infrastruktuuritoimiston palveluksessa oleviin toimihenkilöihin sovellettavia siirtymätoimenpiteitä koskevien yleisten täytäntöönpanosäännösten 7 ja 8 artiklassa tarkoitettuina ajankohtina, verrattuna henkilöihin, joilla ei näinä samoina ajankohtina ollut huollettavana olevia lapsia, on ensinnäkin todettava, että nämä kaksi sopimussuhteisen toimihenkilön ryhmää ovat toisiinsa rinnastettavassa asemassa suhteessa muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen liitteessä olevan 2 artiklan 2 kohdan päämäärään, jolla pyritään kompensoimaan mahdollinen palkan alennus asianomaisten henkilöiden aseman muuttuessa sopimussuhteisen toimihenkilön asemaksi.

Toiseksi perheavustusten sisällyttäminen yhtäältä sopimussuhteisen toimihenkilön ja toisaalta kansallisen oikeuden mukaisen työntekijän nettopalkan määritelmään vaikuttaa suoraan lisämäärän vahvistamiseen kyseisten yleisten täytäntöönpanosäännösten liitteessä I olevien yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen mukaisesti suoritetun nettopalkkojen vertailun seurauksena. Mikäli yhteisön perheavustusten määrä, joka sisällytetään palkkaan ensimmäisenä vertailukohtana, on suurempi kuin asemapaikan jäsenvaltion lainsäädännön nojalla saatujen avustusten määrä, joka sisällytetään palkkaan toisena vertailukohtana, niille henkilöille maksettua palkan lisää, joilla oli jo yksi tai useampi huollettavana oleva lapsi heidän asemansa muuttuessa sopimussuhteisen toimihenkilön asemaksi, alennetaan samassa suhteessa.

Tästä seuraa, että perheavustusten sisällyttäminen palkan määritelmään on omiaan johtamaan palkkauksen osalta erilaiseen kohteluun sen mukaan, oliko kyseisellä sopimussuhteisella toimihenkilöllä yleisten täytäntöönpanosäännösten 7 ja 8 artiklassa säädettyinä ajankohtina huollettavana olevia lapsia vai ei, sellaisen toimihenkilön vahingoksi, jolla oli yksi tai useampi huollettavana oleva lapsi näinä samoina ajankohtina. Tältä osin sillä, että perheavustukset muodostavat osan palkasta, joka yhteisöjen on maksettava virkamiehilleen tai toimihenkilöilleen, ei kuitenkaan voida perustella sopimussuhteisten toimihenkilöiden erilaista kohtelua, kun kysymys on yksinomaan palkan lisän maksamisesta kansallisen oikeuden järjestelmästä yhteisön oikeuden järjestelmään siirtymisestä seuraavan palkan alennuksen kompensoimiseksi.

Näin ollen objektiivisen perustelun puuttuessa Brysselin päivähoitopalveluissa työskenteleviin Brysselin infrastruktuuritoimiston palveluksessa oleviin toimihenkilöihin sovellettavia siirtymätoimenpiteitä koskevien yleisten täytäntöönpanosäännösten liitteessä I olevassa A ja B kohdassa, joihin samojen yleisten täytäntöönpanosäännösten 7 artiklassa viitataan, rikotaan yleistä yhdenvertaisen kohtelun periaatetta.

(ks. 96–101 kohta)