Language of document : ECLI:EU:F:2007:143

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS (esimene koda)

12. juuli 2007

Kohtuasi F-143/06

Donato Continolo

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Avalik Teenistus – Ametnikud – Pension – Pensioniõiguste ülekandmine – Ilmselge vastuvõetamatus

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, milles D. Continolo palub tühistada komisjoni 3. jaanuari 2006. aasta otsus tema pensioniõiguste määramise ja arvutamise kohta osas, milles nende pensioniõiguste arvutamisel arvestatakse 11. juunist 1981 kuni 1. märtsini 1983 kestnud isiklikul põhjustel võetud puhkuse aja eest pensioniõiguslikku staaži kaheksa kuu ja 20 päeva asemel ainult viis kuud ja kuus päeva, ning ühtlasi tühistada ametisse nimetava asutuse 5. septembri 2006. aasta otsus, millega tema kaebus kõnealuse 3. jaanuari 2006. aasta otsuse peale rahuldamata jäeti.

Otsus: Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata. Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

Kokkuvõte

Ametnikud – Hagi – Eelnev halduskaebus – Eseme ja ajendi samasus

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91)

Vastavalt personalieeskirjade artikli 91 lõikele 2 on hagi vastuvõetav üksnes juhul, kui ametisse nimetavale asutusele on eelnevalt esitatud isikut kahjustava meetme peale kaebus personalieeskirjade artikli 90 lõike 2 tähenduses selles sättes ette nähtud kolmekuulise tähtaja jooksul.

Pensioniõiguste määramise kohta tehtud administratsiooni otsuse peale esitatud hagi on vastuvõetamatu, kui eelnev kaebus on esitatud administratsiooni hilisema otsuse peale, millega tema taotlus maksete ühenduse pensioniskeemi tagasiulatuvaks tasumiseks rahuldamata jäeti. Kuivõrd enne esimese otsuse peale hagi esitamist ei esitatud eelnevalt sama esemega kaebust, ei vasta see hagi seega personalieeskirjade artikli 91 lõikes 2 esitatud nõuetele. Isegi kui oletada, et kaebusega, mis puudutab hageja pensioniõiguste arvutamist administratsiooni poolt, võib vaidlustada ka esimese otsuse õiguspärasuse ja asuda seisukohale, et see on asjaomase otsuse peale esitatud täiendavalt, oleks see kaebus tulnud esitada personalieeskirjades sätestatud tähtaja jooksul.

(vt punktid 18 ja 22–24)