Language of document : ECLI:EU:F:2007:118

PERSONALERETTENS KENDELSE

(Anden Afdeling)

2. juli 2007

Sag F-117/05

Carlos Sanchez Ferriz

mod

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

»Personalesag – tjenestemænd – forfremmelse – manglende opførelse på listen over forfremmede tjenestemænd – forfremmelsesåret 2004 – prioritetspoint – fortjeneste – anciennitet – formaliteten«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og artikel 152 EA, hvorved Carlos Sanchez Ferriz principalt har nedlagt påstand om annullation af Kommissionens afgørelse af 30. november 2004 om opstilling af listen over tjenestemænd forfremmet i forbindelse med forfremmelsesproceduren for 2004, for så vidt som sagsøgeren ikke er opført herpå, og subsidiært annullation af afgørelsen om tildeling af prioritetspoint som led i denne procedure.

Udfald: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes, da søgsmålet delvist åbenbart skal afvises fra realitetsbehandling, delvist er åbenbart ugrundet. Hver part bærer sine egne omkostninger.

Sammendrag

Tjenestemænd – søgsmål – retlig interesse

(Tjenestemandsvedtægten, art. 90 og 91)

En tjenestemand har ikke kompetence til at handle i lovens eller i institutionernes interesse og kan ikke til støtte for et annullationssøgsmål gøre andre end sine egne indsigelser gældende. Et søgsmål, der er anlagt af en tjenestemand med påstand om annullation af listen over tjenestemænd, der er forfremmet til en højere lønklasse i et forfremmelsesår, skal derfor åbenbart afvises, når denne liste ikke indeholder sagsøgerens navn, og når sagsøgeren ikke har redegjort for sin personlige interesse i søgsmålets anlæg, men alene har fremført, at tildelingen af visse kategorier af forfremmelsespoint er ulovlig, uden dog i sit skriftlige indlæg at anføre nogle konkrete oplysninger om sine personlige forhold i relation til det pågældende forfremmelsesår, såsom bl.a. det antal forfremmelsespoint i nævnte kategorier, som han er blevet tildelt. Det kan ikke ændres af, at antallet af forfremmelsespoint fremgår af et dokument vedlagt som bilag til svarskriftet, eftersom det påhviler sagsøgeren at redegøre for sin søgsmålsinteresse i sit eget skriftlige indlæg og i givet fald at henvise til de relevante oplysninger, der er fremlagt som bilag.

(jf. præmis 31 og 32)

Henvisning til:

Domstolen, 30. juni 1983, sag 85/82, Schloh mod Rådet, Sml. s. 2105, præmis 14.

Retten, 22. november 2006, sag T-436/04, Sanchez Ferriz mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A-2, s. 277, og II-A-2, s. 1439, præmis 35; og 23. november 2006, sag T-422/04, Lavagnoli mod Kommissionen, ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 31.