Language of document : ECLI:EU:F:2007:118

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS (teine koda)

2. juuli 2007

Kohtuasi F-117/05

Carlos Sanchez Ferriz

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Edutamine – Edutatud ametnike nimekirja kandmata jätmine – 2004. aasta edutamine – Eelispunktid – Teene – Teenistusstaaž – Vastuvõetavus

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, milles C. Sanchez Ferriz palub põhinõudena tühistada komisjoni 30. novembri 2004. aasta otsus, millega kinnitati 2004. aastal edutatud ametnike nimekiri, osas, milles see nimekiri ei sisalda tema nime, ning teise võimalusena tühistada otsus eelispunktide andmise kohta kõnealusel aastal.

Otsus: Jätta hagi osaliselt ilmselge vastuvõetamatuse ja osaliselt ilmselge põhjendamatuse tõttu rahuldamata. Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

Kokkuvõte

Ametnikud – Hagi – Menetluse algatamise huvi

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91)

Ametnikul ei ole õigust alustada avalikkuse või institutsioonide huvi kaitseks menetlust ning võib esitada tühistamishagi toetuseks vaid neid väiteid, mis teda isiklikult puudutavad. Sellest tulenevalt on ilmselgelt vastuvõetamatu hagi, mille ametnik on esitanud edutamise käigus kõrgemale palgaastmele edutatud ametnike nimekirja tühistamiseks osas, milles see nimekiri ei sisalda hageja nime, juhul kui hageja ei ole näidanud, milles seisneb tema isiklik huvi hagi esitada ja ta viitab vaid mõne eelispunktide kategooria õigusvastasusele, kuid ei esita oma menetlusdokumentides enda olukorra kohta asjaomase edutamisega seoses ühtegi konkreetset tõendit, nagu eelkõige kõnealustes kategooriates talle antud edutamispunktide arv. Sellekohast järeldust ei mõjuta asjaolu, et antud edutamispunktide arv nähtub kostja vastusele lisatud dokumendist, kuna hageja on kohustatud oma menetlusdokumentides välja tooma oma huvi menetlust algatada ning vajaduse korral viitama lisas olevatele vastavatele tõenditele.

(vt punktid 31 ja 32)

Viited:

30. juuni 1983, kohtuasi 85/82: Schloh vs. nõukogu (EKL 1983, lk 2105, punkt 14)

22. november 2006, kohtuasi T‑436/04: Sanchez Ferriz vs. komisjon (EKL AT 2006, lk I‑A‑2‑277 ja II‑A‑2‑1439, punkt 35); 23. november 2006, kohtuasi T‑422/04: Lavagnoli vs. komisjon (kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 31)